Kortere frist for kreditorvarsel og unnlatt publisering i avis

Med virkning fra 1. juli trådte det i kraft kortere frist (6 uker) for kreditorvarsel i en rekke selskaps- og sammenslutningslover samtidig som kravet til publisering i avis ble fjernet. Samordning og reduksjon av fristene til seks uker er begrunnet med næringslivets behov for rask og effektiv gjennomføring av vedtatte beslutninger i selskapene, samtidig som en lik frist innebærer en forenkling av regelverket. Opphør av plikten til publisering i avis er begrunnet med regjeringens målsetning om digitalt førstevalg for innbyggere og næringslivet. Det medfører at brukerne kan forholde seg til en kanal for slike publiseringer, og det medfører bedret ressursbruk i offentlig sektor. Kunngjøring skal etter dette bare skje i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon eller i den elektroniske kunngjøringspublikasjonen Norsk lysningsblad.

Nærmere angitt gjelder endringene i varslingsreglene følgende forhold:

  Intet varsel i avis 6 ukers varsel
Aksjelov/allmennaksjelov

 


 

Varsel overgang aksjeeierbok til registering i verdipapirregister (aksjeselskap)

x


 

Varsel om tvungen overføring av aksjer i datterselskap

x


 

Varsel om nedsetting av aksjekapital

x


x

Varsel om fusjon

x


x

Kunngjøring dom om ugyldig fusjon

x


 

Varsel om oppløsning av selskap

x


x

Varsel om tvangsoppløsning

x


 

 

 


 

Selskapsloven

 


 

Varsel om oppløsning

x


x

Varsel om kapitalnedsetting i kommandittselskap

x


x

 

 


 

Statsforetaksloven

 


 

Varsel om oppløsning

x


x

 

 


 

Lov om interkommunale selskaper

 


 

Varsel om oppløsning av selskap

x


x

 

 


 

Stiftelsesloven

 


 

Varsel om opphevelse av stiftelse

x


x

Varsel om sammenslåing av stiftelser

x


x

 

 


 

Helseforetaksloven

 


 

Varsel om oppløsning

x


x

 

 


 

Butadbyggjelagslova

 


 

Varsel om sammenslåing av boligbyggelag

x


x

Kunngjøring av dom om ugyldig sammenslåing

x


 

Varsel om oppløsning

x


x

Varsel om tvangsoppløsning

x


 

 

 


 

Burettslagslova

 


 

Varsel om sammenslåing og deling av borettslag

x


x

Varsel om oppløsning av borettslag

x


x

 

 


 

Samvirkelova

 


 

Varsel om fusjon

x


x

Kunngjøring av dom om ugyldig fusjon

x


 

Varsel om oppløsning

x


x

Varsel om tvangsoppløsning

x


 

 

 


 

Konkursloven

 


 

Kunngjøring åpning av gjeldsforhandling

x


 

Kunngjøring åpning av akkordforhandling

x


 

Kunngjøring av åpning konkurs

x


 

Kunngjøring innstilt bobehandling med tilbakelevering skyldner

x


 

 

 


 

Gjeldsordningsloven

 


 

Oppfordring til å melde krav i åpnet gjeldsforhandling

x


 

 

 


 

Mortifikasjonsloven

 


 

Varsel om mortifikasjon

x


 

 

 


 

Foretaksregisterloven

 


 

Varsel om sletting av «døde» foretak

x


 

 

 


 


Preklusivt proklama skal fremdeles kunngjøres i avis
Under forberedelsen av lovendringene var det også diskutert om preklusivt proklama etter skifteloven bare skulle kunne publiseres elektronisk. Reglene om preklusivt proklama innebærer at den som ikke melder sitt krav mot avdøde innen fristen mister kravet. Her mente man imidlertid at behovet for publisering i avis var større for å nå ut til de som kunne bli berørt av proklamaet, samtidig som konsekvensene av å oversitte en frist i et preklusivt proklama er mer inngripende.

Relaterte artikler:
● 12.01.2015 Interkommunale selskap med begrenset ansvar og konkursrisiko
● 14.08.2013 Endringene i aksjelovene - overgangsregler
● 17.06.2013 Viktige endringer i aksjelovene
● 03.05.2013 Forslag til endringer aksjelovene - artikler FinansavisenAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat