Omfatter frafall av «security interest» også frafall av motregningsrett?

Det er ikke ofte det kommer saker for domstolene knyttet til tolkning av låne- og sikkerhetsdokumenter som er laget for komplekse næringsengasjement, men i en nylig dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2012-162611) kom spørsmålet opp om en bank som hadde frafalt «security interest» i en rekke bankkontoer også hadde frafalt motregningsrett i kontoene.

Saksforholdet var kort fortalt at DNB hadde inngått en flervaluta kontoavtale med Think Global AS. Flervalutasystemet var bygd opp slik at det var underkontoer for hver valuta og en toppkonto. Toppkontoen reflekterte det samlede mellomværende, og DNB hadde etter avtalen med Think rett til å avregne mellomværende på underkontoene mot hverandre. Det var ikke knyttet særskilt kreditt til flervalutasystemet.

Think Global AS tok så opp lån hos Ener1, et amerikansk selskap som indirekte også var største aksjonær i selskapet. Til sikkerhet for dette engasjementet ble det tatt pant i blant annet bankkontoer, også kontoene knyttet til flervalutasystemet. DNB ble notifisert om pant i kontoene, og returnerte «Acknowledgement Of Pledge Of Bank Accounts» hvor banken blant annet bekreftet at den frafalt «security interest» i de pantsatte bankkontoene.

Think Global AS gikk etter en tid konkurs. Som et ledd i overdragelsen av virksomheten fra boet til nye eiere, overførte kreditoren Ener1 alle sine rettigheter etter kredittavtalen og pantesikkerhetene til konkursboet. DNB betalte netto mellomværende fra flervalutasystemet til boet. Boet krevde imidlertid at banken overførte saldo fra alle underkontoene med positiv saldo uten at banken motregnet krav fra underkontoene med negativ saldo. Det ble vist til at banken i forbindelse med pantsettelse av kontoene hadde frafalt «security interest», og at dette måtte omfatte retten til å motregne positive mot negative saldoer på underkontoene.

Lagmannsretten gav ikke boet medhold, og tillot at DNB motregnet mellomværendet på underkontoene og dermed kun betalte ut det som fremgikk som netto mellomværende på toppkontoen.

Lagmannsrettens begrunnelse er slik vi leser det at bankens motregningsrett ikke var en «security interest». Retten mener at motregningsrett både kan ha en sikkerhetsrett-funksjon og en oppgjørsteknisk funksjon, og i dette tilfellet var det motregning som oppgjørsform som ble utøvet av banken. Da banken hadde frafalt «security interest» gjaldt det bare motregningsrett som sikkerhetsrett og ikke motregning som oppgjørsfunksjon.

Det ble også lagt vekt på at motregningsretten var benyttet av banken etter pantsettelse av kontoene og før konkursen uten at Think hadde reagert, noe som tilsa at partene ikke hadde ment å frafalle motregningsretten ved avgivelse av erklæringen. Videre ville bortfall av motregningsretten ført til at flervalutasystemet ble stengt på grunn av overtrekk, og det var neppe ønskelig for noen av partene.

I forbindelse med tolkningen av den engelskspråklige dokumentasjonen kommer retten også med en ganske prinsipiell uttalelse om tolkning av engelske ord og uttrykk som er brukt i avtaler underlagt norsk rett. Lagmannsretten uttaler her at «I den grad det blir spørsmål om den rettslige betydningen av engelskspråklige ord og vendinger, må den fastlegges både på grunnlag av deres språklige betydning på engelsk (oversatt til norsk språk), og på grunnlag av norske rettslige tolkningsprinsipper for avtaler og rettskilder mer generelt. Den rettslige betydningen av slike ord og uttrykk under andre lands rett kan likevel være et tolkningsmoment i fastleggingen. Det samme gjelder der en term oversatt til norsk bare gir mening i lys av hva den vanligvis betegner i finansnæringen eller i beslektede virksomhetsområder.»

Som en kommentar til dommen, er vi noe kritisk til at lagmannsretten i spørsmålet om frafall av motregningsrett skiller mellom motregningsrett som sikkerhetsrett og motregningsrett som oppgjørsfunksjon. I praksis vil disse funksjonene overlappe hverandre, og i den foreliggende sak kunne man like gjerne sagt at underkontoer i flervalutasystemet med negativ saldo var sikret med motregningsretten i underkontoer med positiv saldo. Vi har likevel forståelse for at resultatet i dommen ble som det ble alle forhold tatt i betraktning.

Relaterte artikler:
● 10.10.2014 Bankers motregningsrett i innskuddskonto hvor det er tatt utlegg i kontoen
● 17.07.2013 Motregning innskuddskonto ved flere kontoer knyttet til samme avtaleAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat