Åpning av norsk konkurs i utenlandsk selskap med avdeling i Norge

Konkursloven § 146 gir rett til å åpne konkurs i utenlandsk selskap med avdeling – NUF – i Norge. Men det har vært et litt åpent spørsmål om det utenlandske selskapet må ha det faktiske hovedforretningssted i Norge for at konkurs skal kunne åpnes i Norge. Dette har nå Høyesterett tatt stilling til i en kjennelse fra juli i år.

Selskapet det gjaldt var et polsk selskap som var registrert med filial – NUF – i Foretaksregisteret. Det var imidlertid klart at selskapet hadde sitt faktiske hovedforretningssted i Polen. Høyesterett uttalte at det er et krav for åpning av konkurs i Norge at selskapet har hovedforretningssted i Norge, og konkursbegjæringen fra Skatt øst ble dermed avvist. Etter Høyesteretts syn hadde ikke tvisteloven og utviklingen av foretaksregisterlovgivningen og registreringsadgangen for norske filialer av utenlandske foretak utvidet norske domstolers adgang til å åpne konkurs i utenlandske selskap.

I den grad det ytes kreditt til selskap med norsk filial men hovedforretningssted i utlandet, bør man derfor ha i betraktning at en konkursforfølgning da må skje i utlandet. Det er ofte kompliserende, uforutsigbart og kostnadsdrivende for en norsk kreditor.

Relaterte artikler:
● 18.02.2015 NUF'er kan ikke være part i rettssak i Norge, men det finnes to viktige unntak
 

 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat