Bankers motregningsrett i innskuddskonto - hvor det er tatt utlegg i kontoen

I næringsforhold kan banker betinge seg motregningsrett i innskuddskonti og bankene har vanligvis betinget seg slik motregningsrett i sine vilkår. Men dersom det er tatt utlegg i kontoen før det motregnes, blir spørsmålet om bankens motregningsrett må stå tilbake for utleggstaker. I en nylig avsagt dom fra Høyesterett gikk bankens motregningsrett foran utleggene som var tatt i samme konto.

Som begrunnelse for resultatet anvender Høyesterett gjeldsbrevloven § 26 som i denne sammenheng innebærer at banken har motregningsretten i behold dersom kravet mot kunden – lånet - er «forfalt» senest samtidig med at banken får kunnskap om utlegget. Er det ikke forfalt på dette tidspunkt, må det forfalle senest samtidig med kundens krav (begjæring utbetaling av innskuddet). Høyesterett sier videre at i relasjon til denne bestemmelsen er det tilstrekkelig at bankens krav kunne vært krevd betalt, i så fall er kravet «forfalt». I den aktuelle saken, og sikkert i de fleste tilsvarende saker, kunne banken erklært førtidig forfall da det ble tatt utlegg. Bankens krav ble da ansett «forfalt» senest samtidig med at utleggene ble tatt, og banken ble gitt medhold i motregningskravet.

Saksforholdet i dommen var riktignok litt mer komplisert enn det som er gjengitt ovenfor ved at bankens kunde var gått konkurs, og boet hadde omstøtt utleggene som var tatt kort tid før konkursen. Boet ble imidlertid ansett for å ha trådt inn i utleggstakernes posisjon.

Det ble videre uttalt at det forhold at det var tatt utlegg i kontoen, ikke medførte at motregning i konkurs var utelukket på grunn av «fordringens beskaffenhet» jf. dekningsloven § 8-1.

Dommen tar også for seg ytterligere problemstillinger som det ikke er grunn til å komme inn på her.

Relaterte artikler:
● 07.05.2014 Omfatter frafall av «security interest» også frafall av motregningsrett
● 17.07.2013 Motregning innskuddskonto ved flere kontoer knyttet til samme avtale



Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat