13.12.2016

Forslag til strengere regler for markedsføring av kreditt

Norske husholdningers forbruksgjeld har nesten fordoblet seg siden 2008, noe som til dels tilskrives omfattende markedsføring av forbruksgjeld. Med høyt opptak av forbruksgjeld antas det å følge gjeldsproblemer for …

13.12.2016

Misbruk av lånekonto ved uberettiget tilgang til nettbank – kundens ansvar

Finansklagenemnda Bank har vurdert misbruk av kredittkonto ved hjelp av nettbank.

17.10.2016

EBAs retningslinjer for produktkontroll og styringsordninger for finansielle produkter til privatmarkedet

EBA – den europeiske banktilsynsmyndigheten – har fastsatt retningslinjer for produktkontroll og styringsordninger for finansielle produkter rettet mot privatmarkedet (EBA Guidelines on product oversight and governa…

13.12.2016

Bonus - bankens kredittvurdering og frarådingsplikt

Det påligger banker og andre finansforetak å kredittvurdere forbrukerkundene jf. finansavtaloven § 46 b, samt å fraråde inngåelse av kredittavtale dersom økonomiske evne eller andre forhold tilsier at kunden bør avs…

13.12.2016

Nytt forslag til gjeldsregister

Vi har tidligere hatt omtale av forslagene om gjeldsregister. Det første forslaget til gjeldsregister ble fremsatt av Stoltenberg II-regjeringen, men ble trukket fra Stortinget av Solberg-regjeringen. I Solberg-regj…

17.10.2016

Motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Med kapitaldekningsregelverket som ble vedtatt i tråd med Basel III fikk vi krav om beregning av motsyklisk kapitalbuffer. Den motsykliske kapitalbufferen, som for tiden er på 1,5 prosent, skal virke bremsende i god…