5-års fristen for private reguleringsplaner fjernet

Ved vedtakelsen av ny plandel i plan- og bygningsloven i 2008 ble det innført en fem-års frist for påbegynnelse av bygge- og anleggstiltak som var hjemlet i privat reguleringsplan. Plan- og bygningsloven ble like før jul endret, og fem-års fristen er nå fjernet.

Bakgrunnen for fristen som ble innført i 2008 var at man ønsket at plangrunnlaget for ny utbygging skulle være oppdatert og tilpasset aktuelle prosjekter, samt at man ønsket å stimulere til at regulerte tomter faktisk ble utbygd. Dersom gjennomføringsfristen utløp uten forlengelse, måtte reguleringsplanen gjennomføres med ny planprosess og nytt planvedtak.

Denne fristen har ført til usikkerhet og merarbeid for de som er berørt av utbyggingsprosjekter. For banker og andre finansieringskilder har risikoen knyttet til gyldigheten av reguleringsplaner vært et usikkerhetsmoment siden bortfall av regulering kan føre til betydelig verdifall på de aktuelle eiendommene. Når fristen nå fjernes fra loven, skaper dette etter vår mening bedre forutsigbarhet.

Helt fritt frem er det imidlertid ikke blitt. For private planer som er mer enn ti år skal det før gjennomføring av bygge- og anleggstiltak gjøres en vurdering og dokumentering av om planen i nødvendig grad er oppdatert. Mindre tiltak – slik som komplettering og utfyllende bebyggelse i et allerede bebygd område – skal likevel ikke utløse krav til vurdering og dokumentasjon.

I samme lovendring ble det også fastsatt nye veiledende tidsfrister i innsigelsessaker for å sørge for raskere behandling. Det ble også innført noe større adgang til å frita reguleringsplaner fra kravet om planprogram.

Relaterte artikler:
● 10.10.2014 Oppkjøpsfinansiering – bistand fra målselskapet
● 20.12.2013 Pant fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner og unntaket for eiendomsselskap som ikke er utbyggingsselskap
● 04.03.2013 Pant i fast eiendom (artikkel i NæringsEiendom 2/13)




Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat