Bankens rett til å kreve gebyr ved ekstraordinære kontantuttak/-innskudd

I henhold til finansforetaksloven § 16-4 skal banker motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelige for kundene i form av kontanter, alt i samsvar med kundenes forventninger og behov. Mange kunder vil imidlertid ha sine innskudd i andre banker eller i utenlandske foretak, og bruke eksempelvis en lokal bank bare ved inn og utbetalinger av kontanter. Spørsmålet som kom opp for Finansklagenemnda i vår var om banken kan kreve særskilt gebyr for håndtering av relativt store kontante innskudd og uttak.

I den aktuelle saken hadde kunden ønsket å ta ut MNOK 5,5 i kontanter fra sin lokale bank for å sette kontantene i bankboks, og senere satte kunden inn MNOK 2 i kontanter i samme bank. Kunden brukte normalt en annen bank som ettersigende ikke tillot uttak av kontanter. Den lokale banken krevde et gebyr på 0,25% av uttaket. Dette gebyret fremgikk ikke av bankens prisliste, men banken hadde informert kunden i forkant av uttaket og innskuddet om at et slikt gebyr ville bli belastet. Kunden gjennomførte uttaket og innskuddet, men klagde banken inn for nemnda med påstand om at gebyret var urettmessig.

Finansklagenemnda gav banken medhold i at den kunne kreve gebyret fra kunden, noe som også er i tråd med uttalelser i forarbeidene til finansforetaksloven § 16-4. Nemnda uttalte generelt at banken hadde rett til å beregne gebyr for sine tjenester. Her var det snakk om store kontantbeløp, og kunden hadde vært varslet i forkant. Når han så gjennomførte uttak og innskudd, måtte han betale gebyret. Videre fikk banken medhold i at den kunne beregne sitt gebyr skjønnsmessig uten at størrelsen nødvendigvis gjenspeiler bankens kostnader for den aktuelle tjeneste.

Saken gjaldt som nevnt kontantuttak og –innskudd, men uttalelsen har sannsynligvis generell interesse for retten til å gebyrlegge a-typiske tjenester som banker/finansforetak blir spurt om å utføre. I alle tilfeller er det viktig å opplyse om gebyret i forkant, og å utvise et visst skjønn ved fastsettelsen av gebyrets størrelse.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat