Begrensning av rentefradrag på eksterne lån - forskriftsunntak

I nasjonalbudsjettet for 2014 ble det innført en ny begrensning av rentefradrag for låntaker for renter på lån fra nærstående långiver forutsatt at rentekostnaden oversteg visse terskelverdier. Regelen ble også utvidet slik at rentekostnad på eksterne lån hvor en nærstående part har stilt sikkerhet for låneopptaket skulle anses som en intern rentekostnad. Finansdepartementet har nå fastsatt unntak fra denne regelen om eksterne rentekostnader i forskrift til skatteloven.

I vår artikkel 21.12.2013 kommenterte vi reglene og forslaget til unntaksforskrift som Finansdepartementet hadde publisert 20.12.2013. Den endelige forskriftsteksten ble fastsatt 24.04.2014. Unntakene som følger av forskriften gjelder bare eksterne lån hvor det er stilt sikkerhet fra nærstående. Disse skal likevel ikke underlegges begrensningene på rentefradrag hvis ett av alternativene nedenfor er oppfylt:

1) Hvis selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 prosent av låntakeren.

2) Hvis sikkerheten som er stilt fra den nærstående parten er stilt i form av eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren.

I forhold til unntak 1 stiller det krav til hvem sikkerhetsstilleren er. Kravet er at sikkerhetsstilleren er datterselskap, datter-datterselskap eller lignende underordnet innretning. Hvis kravet til sikkerhetsstilleren er oppfylt, ser unntaket ut til å åpne for alle typer sikkerhetsstillelse fra slik sikkerhetsstiller.

I forhold til unntak 2 gjelder dette to typer sikkerhetsstillelse fra den nærstående parten, nemlig aksjer/andeler i låntakeren eller fordring på låntakeren. Her er det altså ikke krav til hvem den nærstående sikkerhetsstilleren er.

I utkastet til forskrift som kom i desember var negative pantsettelseserklæringer fra nærstående et tredje unntak som var foreslått. Dette er ikke videreført i den endelige forskriften. Det er ikke kommentert om dette er fordi negativ pantsettelseserklæring ikke er sikkerhetsstillelse i det hele tatt, eller fordi negativ pantsettelseserklæringer fra nærstående ikke omfattes av unntakene.

Foruten unntakene i forskriften, er det grunn til å minne på om at utgangspunktet etter loven er at det bare er dersom netto rentekostnader overstiger 5 millioner kroner at rentekostnadene ikke kan fradras for den delen som overstiger 30 prosent av en særskilt fastsatt resultatstørrelse.

Reglene om begrensning av rentefradrag trådte i kraft fra 01.01.2014, og endringene i forskriften gis virkning fra samme tidspunkt.

Relaterte artikler:
● 07.08.2014 Begrensning av rentefradrag i interessefellesskap - to tolkningsuttalelser
● 21.12.2013 Begrensning av rentefradrag på interne og eksterne lån – forslag til forskriftsunntakAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat