Bonus - bankens kredittvurdering og frarådingsplikt

Det påligger banker og andre finansforetak å kredittvurdere forbrukerkundene jf. finansavtaloven § 46 b, samt å fraråde inngåelse av kredittavtale dersom økonomiske evne eller andre forhold tilsier at kunden bør avstå fra å ta opp kreditten. Ved vurderingen står kredittkundens inntektsforhold sentralt, og et spørsmål er hvordan kundens utsikt til bonus skal hensyntas. Dette var oppe for Finansklagenemnda Bank i en sak tidligere i år.

Saksforholdet var at en kunden henvendte seg til banken med forespørsel om forbrukslån på kr. 270 000. Kunden hadde allerede boliggjeld og annen forbruksgjeld på over to millioner kroner. Inntekten bestod dels av utbetalt ordinær lønn, noe naturalytelser som fri bil og telefon, samt bonusutbetalinger. Inntekten uten naturalytelser var det foregående år under kr. 500 000,-. Banken innvilget lånet uten å fraråde kunden.

Nemnda mente at siden kunden ikke hadde en god betjeningsevne utover det som var nødvendig for å betjene den gjelda han allerede hadde, så burde banken vist forsiktighet med å legge til grunn historiske opplysninger om utbetaling av bonus. Banken fikk medhold i at det ikke var sannsynlig at bonusordningen ble avviklet i sin helhet, men banken burde vist større forsiktighet med å stole på at historiske tall for bonus ville fortsette fremover i tid. Kundens ansvar ble lempet med 50 prosent.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat