Delegasjon av myndighet etter finansforetaksloven til Finanstilsynet

Finansforetaksloven legger forskrifts- og vedtakskompetanse til Finansdepartementet. Departementet har nå videredelegert mye av enkeltvedtakskompetansen til Finanstilsynet.

Kompetansen som videredelegeres følger prinsippene som tidligere gjaldt etter finansieringsvirksomhetsloven, sparebankloven og forretningsbankloven. Kompetansen er imidlertid noe utvidet ved at Finanstilsynet også får kompetanse til å:

    • Fatte vedtak som omhandler e-pengeforetak

 

    • Fatte vedtak som omhandler avvikling av sparebanker og finans- og sparebankstiftelser

 

    • Treffe vedtak om samarbeidende grupper.Vedtakskompetansen som delegeres gjelder ikke i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Heller ikke vedtak som gjelder foretak av særlig betydning omfattes.

Relaterte artikler:
● 05.01.2016 Forslag til permanente forskrifter til finansforetaksloven
● 05.01.2016 Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.2016 - forskrift om overgangsregler fastsatt
● 01.09.2015 Finansforetaksloven - utkast til forskrifter
● 01.09.2015 Finansforetaksloven – normalvedtekter for sparebanker
● 18.02.2015 Finansforetaksloven i Stortinget: Konsolidering i samarbeidende gruppe
07.08.2014 Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakeneAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat