Disposisjonsrett på konto – krav til fullmakt

Det er veldig vanlig at kontohaver gir andre fullmakt til å disponere sin konto. Men hvis andre enn kontohaver skal disponere konto, krever det en skriftlig fullmakt som kan dokumenteres i ettertid. Dette ble understreket av Finansklagenemnda Bank i en nylig uttalelse.

Saksforholdet var kort fortalt at den tidligere ektemannen til kontohaver hadde gjort to uttak fra sparekontoen til kontohaver på til sammen kr. 383 291, 23. Belastningene var gjort via nettbanken til mannen hvor han var gitt tilgang til kontoen. Etter opphør av ekteskapet ble kontohaver klar over disposisjonene, og fremsatte krav om tilbakebetaling av beløpene.

Det var enighet mellom banken og kontohaver om at god bankpraksis tilsier at fullmakt til å disponere annen persons bankkonto må foreligge skriftlig for banken, og at fullmakten må oppbevares av banken på en slik måte at den kan dokumenters i ettertid. Finansklagenemndas flertall var enige i dette, og tilføyde at dokumentasjon for fullmakter mellom familiemedlemmer er viktig.

Banken kunne ikke dokumentere at en slik fullmakt forelå, og da hadde banken en tung bevisbyrde for at ektemannen likevel hadde fullmakt. Denne bevisbyrden klarte ikke banken å oppfylle, og det kunne heller ikke legges til grunn at kontohaver hadde akseptert uttakene i ettertid. Banken måtte derfor tilbakebetale uttakene med tillegg av renter.

Mindretallet mente kravet om tilbakebetaling var fremsatt for sent, og ville frita banken for tilbakebetalingskravet.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat