EØS-finanstilsyn og gjennomføring av forordninger på finansområdet

I kjølvannet av finanskrisen vedtok EU i 2010 etableringen av et nytt europeisk finanstilsynssystem, og en rekke EØS-relevante rettsakter fra EU forutsetter at denne tilsynsstrukturen er på plass. For Norge - og tilsvarende for EØS/EFTA-statene - har den nye strukturen vært problematisk siden den åpnet for overnasjonale beslutninger fra EU som ville være i strid med Grunnloven. Etter en ganske lang forhandlingsperiode, ligger det nå an til gjennomføring av tilsynsstrukturen også i Norge og de andre EØS/EFTA-statene.

Bakgrunnen for etableringen av det nye europeiske finanstilsynssystemet var erfaringene fra finanskrisen, som tilsa at det var behov for styrket makrotilsyn, bedre finansiell stabilitet og et mer velfungerende finansmarked. Det nye tilsynssystemet består av de nasjonale finanstilsynene og Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB).

EU-tilsynsmyndighetene kan fatte vedtak som er bindende for medlemsstatene eller direkte bindende for finansmarkedsdeltakerne i medlemsstatene, enten med hjemmel direkte i forordningene som etablerer tilsynsorganene – eller i andre rettsakter som viser til disse forordningene. Modellen som er valgt for EØS/EFTA-landene innebærer at EU-tilsynsmyndighetene kan gi anbefalinger og utferdige ikke-bindende tiltak, mens EFTAs overvåkningsorgan skal treffe bindende vedtak mot myndigheter og markedsdeltakere i EØS/EFTA-landene. Modellen innebærer en viss avgivelse av suverenitet, og behandles av Stortinget med særskilte krav til tilslutning.

Siden det ikke har vært en løsning for EØS-finanstilsyn så langt, har en rekke EU-rettsakter på finansområdet blitt satt på vent for gjennomføring i EØS/EFTA-statene siden de forutsatte den nye tilsynsstrukturen. Det legges nå opp til å gjennomføre noen av disse i norsk rett. De aktuelle er CRA II- og CRA III-forordningene (kredittvurderingsbyrå), AIFM-direktivet, EMIR-forordningen (OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre) og shortsalgforordningen.

Det er flere ledd i vedtakelsen av EØS-finanstilsyn mv for norsk del. De aktuelle forordningene må vedtas i EØS-komiteen etter forutgående samtykke fra Stortinget. Det er også vedtatt norsk lov som gjennomfører forordningene. Departementet har videre sendt på høring forslag til visse lovendringer for å tilpasse eksisterende lovverk til at forordningene blir en del av norsk rett.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat