EBAs retningslinjer for produktkontroll og styringsordninger for finansielle produkter til privatmarkedet

EBA – den europeiske banktilsynsmyndigheten – har fastsatt retningslinjer for produktkontroll og styringsordninger for finansielle produkter rettet mot privatmarkedet (EBA Guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products (POG)). Retningslinjene skal tre i kraft fra 03.01.2017, og Finanstilsynet har bekreftet til EBA at tilsynet vil følge opp retningslinjene og legge de til grunn i sitt tilsynsarbeide. Dette er altså krav som aktører som utvikler eller formidler finansielle produkt rettet mot privatmarkedet bør innarbeide og etterleve.

Retningslinjene gjelder for produkter som boliglån, forbrukskreditt, innskudd, betalingskontorer, betalingstjenester (herunder debet-/kredittkort) og elektroniske penger. Videre er kravene delt slik at noen er rettet mot produsent og noen er rettet mot distributør av produktene. I det norske markedet vil nok bankene eller andre finansforetak selv være produsent, med mindre man formidler produkter fra tilknyttede allianseselskap eller konsernselskap. Distributører i det norske markedet kan eksempelvis være finansagenter. Kravene må ses i sammenheng med og suppleres med de generelle kravene til internkontroll.

Bakgrunnen for retningslinjene er at EBA mener det har vært et for stort omfang av salg av produkter med feil egenskaper til feil målgruppe. Bankenes samlede kostnader som følge av bøter, forliksavtaler og betaling av oppreisning siden 2009 er anslått til 50 milliarder euro bare for bankene i EU. Dette er uheldig for bankene, men svekker også tilliten til det finansielle systemet, og kundene påføres tap. Ved fastsettelsen av de nye retningslinjene ønsker man å motvirke slike konsekvenser.

Kravene i de nye retningslinjene til produsentene innbefatter blant annet krav til:

  • Etablering av interne kontroll- og tilsynsfunksjoner for å ivareta hensynet til forbrukere, unngå kundetap og avverge interessekonflikter. Produsenten må kunne dokumentere at kravene er overholdt, og det er krav til revidering og oppdatering av funksjonene.

 

  • Ansatte som er involvert i produktutvikling skal være kjent med kontroll- og tilsynsfunksjonene, de skal være kompetente og ha kjennskap til produktenes egenskaper og risiki.

 

  • Identifisering av målgruppe for produktet, og sørge for at produktet er formålstjenlig for målgruppen.

 

  • Produkttesting.

 

  • Overvåkning av produktet i markedet.

 

  • Forebyggende tiltak dersom det avdekkes problemer med produktet.

 

  • Valg av distribusjonskanaler som er egnet for produktet. Distributører skal ha tilfredsstillende kunnskap, ekspertise og evne til å presentere produktet og dets egenskaper korrekt til forbrukerne. Produsentene skal overvåke at distributørene opptrer i samsvar med kontroll- og tilsynsfunksjonene.

 

  • Sørge for at distributørene får informasjon om produktets vesentlige karakteristikker, risikoer og begrensninger ved produktet, og samlet pris for produktet.Kravene til distributører innbefatter blant annet krav til:

  • Etablering av interne kontroll- og tilsynsfunksjoner tilpasset distribusjonen av det aktuelle produkt til markedet på en måte som ivaretar hensynet til forbrukerne. Distributører skal kunne dokumentere overholdelse av kravene.

 

  • Identifisering av riktig målgruppe for produktet.

 

  • Informasjon til forbrukerne om produktets karakteristika, tilknyttede risiki, samlet pris for produktet, og annen informasjon forberedt av produsenten.Kravene skal gjelde for nye produkter og for produkter som er i markedet men som endres vesentlig etter ikrafttredelse av retningslinjene.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat