Eksportkreditt Norge AS er i drift

Det nye organet for forvaltning av den statlige ordningen for eksportfinansiering var operativt med virkning fra 2. juli 2012. Eksportfinans ASA tilbød som kjent tidligere subsidiert eksportfinansiering i henhold til avtale med staten. Endringene i kapitaldekningsdirektivet fra 2009 satte strengere krav til store engasjementer, og siden det ikke var gjort unntak for Eksportfinans ASA, var det ikke mulig for Eksportfinans ASA å fortsette som organ for eksportfinansiering uten betydelig oppkapitalisering. For nye lån viderefører Eksportkreditt Norge AS ordningen eksport-finansiering (CIRR-lån og CIRR-kvalifiserte lån til markedsrente) som tidligere ble håndtert av Eksportfinans ASA. Det er imidlertid noen forskjeller å merke seg:

•     Eksportkreditt Norge AS er et statsaksjeselskap som er 100 % eid av staten og som er regulert ved egen lov – eksportkredittloven. I utgangspunktet gjelder aksjeloven for slike selskap, men særlige bestemmelser gjelder etter aksjeloven selv, eksportkredittloven med forskrift, de aktuelle oppdragsbrev fra staten og relevante budsjettproposisjoner mv.

•     Eksportkreditt Norge AS skal gi lån og inngå avtaler i eget navn, men for statens regning. Dette innebærer at selskaps-rettens regler om kompetanse for inngåelse av avtaler gjelder, og at kundene forholder seg til Eksportkreditt Norge AS som kontraktsmotpart. Lånene balanseføres imidlertid utelukkende på statens balanse, og staten har et lovfestet ansvar for låneforpliktelsene til Eksportkreditt Norge AS.

•     Eksportkreditt Norge AS er ikke en finansinstitusjon, og foretaket er eksplisitt unntatt fra lovverket om finans-institusjoner. Det medfører også at kapitalkravene blir betydelig lavere. Eksportkreditt Norge AS har eksempelvis en registrert aksjekapital på MNOK 10, mens Eksportfinans ASA til sammenligning har MNOK 2 771.

•    Eksportkreditt Norge AS skal ikke drive annen virksomhet enn forvaltning av eksportfinansieringsordningen, noe som innebærer at selskapet ikke kan stille garantier eller ta opp lån i markedet.

•    Det må søkes om finansiering fra Eksportkreditt Norge AS før inngåelse av kontrakt om salg på eksport.

Selv om loven og forskriften nå er på plass, er det vår antakelse at det i tiden fremover vil være behov for ytterligere avklaringer og presiseringer rundt det nye selskapets rettslige posisjon.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat