Endring av garantireglene i bustadoppføringslova § 12

Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren å få stilt garanti overfor forbrukeren ved oppføring av ny bolig, en garanti som skal sikre oppfylling av avtalen. Stortinget arbeider nå med et forslag til presisering og endring av denne bestemmelsen som vil få betydning både for entreprenørene, forbrukerne og bankene.

For det første blir det presisert at utgangspunktet er at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen. Når en avtale er inngått, vil følge av de alminnelige avtalerettslige regler. Men krever garantisten at det foreligger en skriftlig avtale mellom entreprenør og forbruker, antas det i forarbeidene at det er anledning til avvente garantistillelse til slik avtale er inngått og fremlagt for garantist – forutsatt at dette skjer så snart det lar seg gjøre.

For det andre blir det innført et unntak fra plikten til å stille garantien straks etter avtaleinngåelsen i de tilfeller det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting. Ved slike forbehold er det tilstrekkelig at garantien stilles straks etter at forbeholdene er falt bort, likevel slik at entreprenøren alltid skal stille garanti før byggearbeidet starter.

For det tredje gis forbrukeren en hevingsrett dersom garanti ikke stilles etter at forbeholdet er falt bort/byggearbeidene er startet. Før forbrukeren gis rett til heving, må forbrukeren imidlertid skriftlig ha krevd at entreprenøren oppfyller plikten til garantistillelse med en frist på ti virkedager på å rette forholdet.

Lovforslaget som angitt ovenfor er under behandling i Stortinget, og vi forventer ikke store endringer ved stortingsbehandlingen. Med en rask behandling i Stortinget, kan vi få vedtatt endrede regler før sommeren.

Det er også nedsatt et utvalg som skal se mer generelt på garantireglene i bustadoppføringslova, og innstilligen fra utvalget forventes senest 01.07.2016. Endringene som eventuelt blir foreslått fra utvalget vil deretter bli vurdert av departementet, og lovendringer som følge av dette tror vi tidligst kan forventes en gang i 2017.
Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat