Endringene i aksjelovene - overgangsregler

Vi har tidligere hatt en ganske fyldig omtale av endringene i aksjelovene som kom før sommeren, se nærmere Viktige endringer i aksjelovene

De aller fleste endringene trådte i kraft med virkning fra 01.07.2013. I forskrift 2013/662 er det nærmere presisert hvordan overgangsreglene mellom tidligere og nye regler skal være. Slik vi oppfatter det er hovedpunktene som følger:

  • Endringene i utbyttereglene gjelder for beslutninger om utbytte som treffes fra og med 01.07.2013. Det følger imidlertid av overgangsreglene at lån og sikkerhetsstillelse som er gitt eller stilt før 01.07.2013 og som måtte ligge innenfor rammen av de midler selskapet kunne benytte til utdeling etter reglene i § 8-7 til § 8-10 på dette tidspunktet, fremdeles skal komme til fradrag i utbytterammen. Dette gjelder selv om tilsvarende lån/sikkerhetsstillelse ikke er underlagt utdelingsbegrensningen etter de nye regler.

 

  • Vedrørende nedsettelse av overkursfondet som er besluttet før 01.07.2013 heter det i overgangsreglene at dette «kan» følge de gamle reglene om nedsettelse av overkursfondet med blant annet kreditorvarsel. Vi oppfatter dette slik at der nedsettelse er besluttet før 01.07.2013 skal de tidligere regler følges.

 

  • Endringene som unntar kreditt og sikkerhetsstillelse i konsernforhold fra de særskilte saksbehandlingsreglene i aksjelovene § 3-8, gjelder for avtaler som inngås etter 01.07.2013. Er avtalen inngått før lovens ikrafttredelse, gjelder de gamle reglene.

 

  • Endringene i aksjelovene § 8-7 med utvidet adgang til lån og sikkerhetsstillelse til konsernselskap uavhengig av hvor dette hører hjemme og hvilken selskapsform det har, gjelder for kreditt og sikkerhet som gis eller stilles etter 01.07.2013. Heller ikke her er det lagt opp til noen reparerende effekt på lån/sikkerhetsstillelse som er gitt/stilt i strid med de tidligere regler, men som nå ville vært tillatt.

 

  • Endringene i krav til stiftelsesdokument (fjernet krav til åpningsbalanse der aksjeinnskuddene gjøres opp med penger) gjelder for stiftelsesdokumenter som undertegnes 01.07.2013. Hvis dokumentet er undertegnet før denne dato, gjelder de tidligere kravene.

 

  • Endringene vedrørende opplysninger om kostnader ved emisjon (aksjelovene § 10-1) gjelder når innkallingen til generalforsamling sendes etter lovens ikrafttredelse 01.07.2013.Relaterte artikler:
● 12.01.2015 Interkommunale selskap med begrenset ansvar og konkursrisiko 
● 14.08.2013 Kortere frist for kreditorvarsel og unnlatt publisering i avis
● 17.06.2013 Viktige endringer i aksjelovene
● 03.05.2013 Forslag til endringer aksjelovene - artikler FinansavisenAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat