Enkeltforfølgende kreditor kan ikke påberope seg omstøtelse eller ulovfestet gjennomskjæring

I konkurs kan konkursboet etter nærmere regler omstøte betalinger og andre overføringer av verdier som konkursskyldneren har foretatt i tiden før konkurs. Det er gjerne disposisjoner som unndrar midler fra dekning eller forfordeling av kreditorer som kan gi grunnlag for omstøtelse. En enkeltforfølgende kreditor – som tvangsinndriver et krav utenfor konkurs - kan etter loven ikke påberope seg omstøtelsesreglene. Men det har vært et litt åpent spørsmål om en enkeltforfølgende kreditor på ulovfestet grunnlag kunne angripe disposisjoner som unndrar midler eller som forfordeler. Dette har Høyesterett nå besvart benektende.

Saksforholdet i dommen var kort fortalt at en privatperson hadde kjøpt en fritidsleilighet av selskapet Nerigård 1 AS. Leiligheten hadde mangler, kjøpet ble hevet og kjøperen krevde kjøpesummen tilbake. Da denne ikke ble betalt, fremmet kjøperen utleggsbegjæring mot Nerigård 1 AS med krav om utlegg i andre leiligheter selskapet hadde eid. Nerigård 1 AS hadde imidlertid kort tid før utleggsbegjæringen overdratt de øvrige leilighetene til selskapet Eik Utvikling AS, et erverv som var tinglyst. Eik Utvikling AS og Nerigård 1 AS var eid av de samme aksjonærer på overdragelsestidspunktet. Kjøperen som hadde fått medhold i heving mente at overdragelsen til Eik Utvikling AS kun hadde til formål å unngå hennes utleggsbegjæring mot Nerigård 1 AS. Hun krevde derfor at retten måtte omstøte overdragelsen eller anvende ulovfestet gjennomskjæring slik at det kunne tas utlegg i leilighetene som var overdratt til Eik Utvikling AS.

Høyesterett gav ikke kjøperen medhold i kravet om utlegg i leilighetene som var overdratt til Eik Utvikling AS. Det var ikke omtvistet at overdragelsen var en realitet og den var tinglyst. En enkeltforfølgende kreditor kunne etter loven ikke påberope seg omstøtelsesreglene, og en gjennomskjæringsregel eller omstøtelsesregel som skulle gjelde ved enkeltforfølgning kunne man i følge Høyesterett ikke oppstille på ulovfestet grunnlag. Det måtte i tilfelle være en lovgiveroppgave å utforme en slik regel.

Relaterte artikler:
● 14.08.2013 Rettsvern for panteretter må etableres raskt for å unngå omstøtelse i konkurssituasjoner
● 18.07.2013 Høyesterett om tilbakeholdsrett i spedisjonsforhold og eventuell omstøtelse av slik tilbakeholdsrettAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat