Er det adgang til å gjenopplåne en pantobligasjon etter at eiendommen er overdratt til ny eier? Finansklagenemnda Bank uttalelse 2013-088

En panthaver etter en gjort pantobligasjon (det vil si at pålydende ikke gir uttrykk for det reelle mellomværendet) vil som et utgangspunkt kunne gjenopplåne obligasjonen med prioritet for den nye gjelden fra rettsvernstidspunktet for pantobligasjonen. Men kan panthaver låne opp obligasjonen etter at eiendommen har fått ny eier? Det var temaet for en uttalelse fra Finansklagenemnda Bank i vår.

Saksforholdet var nærmere beskrevet at pantsetter hadde gitt en pantobligasjon til banken i 2001. I 2002 og etter at panteretten var påheftet hadde han så overdratt eiendommen til sine barn. Ervervet var tinglyst. Deretter tok faren opp en nytt lån som banken krevde dekket under den allerede etablerte panteretten. Barna hadde ikke godtatt denne opplåningen og protesterte mot at banken fikk det nye lånet dekket under den tidligere tinglyste pantobligasjon.

Nemnda gav barna medhold og nektet banken å låne opp pantobligasjonen etter overdragelse av eiendommen. Nemnda la til grunn at opplåning forutsetter at eieren av eiendommen har samtykket til slik opplåning, og slikt samtykke hadde ikke barna som var eiere og hjemmelshavere på opplåningstidspunktet gitt. Banken fikk følgelig ikke rett til å låne opp obligasjonen.

Relaterte artikler:
● 10.10.2014 Oppkjøpsfinansiering - bistand fra målselskapet
● 30.01.2014 Konkursboets legalpanterett til besvær
● 14.08.2013 Plikter panthaver å godta ombytting av sikkerhetsretter?
● 14.08.2013 Rettsvern for panteretter må etableres raskt for å unngå omstøtelse i konkurssituasjoner
● 04.03.2013 Pant i fast eiendom (artikkel i NæringsEiendom 2/13)Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat