FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – avtale inngått med USA og implementering i Norge

Vi har tidligere omtalt det amerikanske FATCA-regelverket som søker å pålegge ikke-amerikanske finansforetak å rapportere til amerikanske myndigheter om kundeforhold der kunden er direkte eller indirekte hjemmehørende i USA, samt om betalinger til andre finansinstitusjoner som ikke har påtatt seg rapporteringsplikt etter FATCA-regelverket.

Finansdepartementet inngikk i april en avtale med IRS (det amerikanske skatteverket) etter en avtalemodell (Intergovermental Agreement) utarbeidet i samarbeid mellom USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia. En slik avtale vil pålegge Finansdepartementet rapporteringsplikten, og ikke det enkelte finansforetak. På den annen side vil norske lover og forskrifter pålegge de aktuelle finansinstitusjonene rapporteringsplikt til norske skattemyndigheter. Avtalen bygger på automatisk utveksling av finansielle opplysninger mellom skattemyndighetene, og bygger på gjensidighet slik at norsk myndigheter også vil motta opplysninger om norske skattyteres kontoforhold i amerikanske finansinstitusjoner.

Avtalen forutsetter at Norge innfører rapporteringsplikt for norske finansinstitusjoner til norske skattemyndigheter. Det er foreslått forskriftshjemmel i ligningsloven § 5-12 for gjennomføring av de detaljerte kravene samt visse øvrige endringer i ligningsloven for å legge til rette for denne rapporteringsplikten. Det arbeides ettersigende med forskrifter for den detaljerte regulering av rapporteringsplikten slik beskrevet i avtalen.

Noen av hovedpunktene fra forslaget er at det er foreslått at hjemmelen for rapporteringsplikt gjøres generell, slik at rapporteringsplikt ikke bare kan pålegges i forhold til amerikanske borgere – men også i forhold til norske og andre lands borgere med kundeforhold i den aktuelle finansinstitusjon. Avtalen fordrer informasjonsinnhenting som går lenger enn det som gjelder i dag, og forslaget tar høyde for slik ytterligere informasjonsinnhenting. Avtalens pliktsubjekter ”finansinstitusjonene” er i utgangspunktet et videre begrep enn det vi i Norge vanligvis tenker på, men det er også unntak for en rekke produkter og lempeligere krav for visse kategorier institusjoner. Avtalen forutsetter videre at finansinstitusjonene innhenter informasjon for 2013, med første rapporteringsfrist i 2015.
Nedenfor følger link til avtalen som er inngått: Fatca avtale

Oslo, 15.07.2013

Relaterte artikler:
● 03.01.2013 FATCA Foreign Account Tax Compliance Act - fremdeles ingen avklaring
 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat