Finansforetaksloven i Stortinget: Konsolidering i samarbeidende gruppe ved eierandel ned til 0 prosent

Vi har tidligere omtalt forslaget til finansforetakslov som vil bli den sentrale rettslige kilden for regulering av finansforetak, se vår omtale av lovforslaget i Prop. 125 L (2013-2014) her. Loven vil som kjent erstatte finansieringsvirksomhetsloven, sparebankloven, forretningsbankloven, banksikringsloven og delvis forsikringsvirksomhetsloven. Lovforslaget er nå ferdigbehandlet av Stortingets finanskomite, og det mest interessante å merke seg er at konsolidering i samarbeidende gruppe er presisert.

Finansdepartementets forslag til finansforetakslov har vært mye diskutert siden det ble kjent i juni 2014. Mange har tatt til orde for endringer i departementets forslag, men innsigelsene fikk i tråd med våre antagelser lite gjennomslag i Stortingets finanskomite. Det er heller ikke grunn til å forvente vesentlige endringer ved Stortingets behandling.

Den mest prinsipielle – og viktige – presiseringen som kom i ved komitebehandlingen i Stortinget var presiseringen av konsolidering i samarbeidende grupper. «Samarbeidende gruppe» er en nyskapning med loven. Dette omfatter samarbeid mellom ellers uavhengige finansforetak og hvor samarbeidet er organisert i ett eller flere finansforetak hvor finansforetakene til sammen har mer enn 50 prosent av eierinteressene. For en samarbeidende gruppe vil det gjelde konsesjonskrav, og noen av finanskonsern-reglene vil få tilsvarende anvendelse.

Etter finansdepartementets forslag var det uklart om et deltakende foretak ved anvendelse av kapitaldekningsreglene og andre soliditets- og sikkerhetskrav skulle konsolidere eierandeler ned til 0 prosent. Dette vil særlig være aktuelt ved kredittforetak eid av samarbeidende grupper. I kommentarene til lovforslaget var det lagt til grunn at eierandeler ned til 0 prosent skulle konsolideres, men lovteksten som var foreslått fra departementet reflekterte ikke dette.

Finanskomiteen rydder nå opp i denne uklarheten og foreslår en forholdsmessig konsolidering i det eller de foretak som forestår den virksomhet som samarbeidet omfatter, uavhengig av størrelsen på eierandelen. Departementet skal imidlertid ved enkeltvedtak eller forskrift kunne gjøre unntak for konsolidering av eierandeler på mindre enn 10 prosent i andre foretak enn kredittforetak. Finanskomiteen gir videre uttrykk for at konsolidering av eierandeler under 10 prosent ikke skal skje før 31.12.2017.

For øvrig virker forslaget fra Stortingets finanskomite til å være materielt sett i tråd med forslaget fra Finansdepartementet.

Relaterte artikler:
● 06.11.2014 Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter
07.08.2014 Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakene
14.07.2013 Nye kapitaldekningsregler - Basel IIIAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat