Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.2016 – forskrift om overgangsregler fastsatt

Finansforetaksloven trådte som kjent i kraft 01.01.2016. Loven innebærer avvikling av tidligere krav til foretakene og innføring av nye. Finansdepartementet fastsatte før nyttår overgangsregler for loven.

Overgangsreglene følger i hovedsak utkastet som ble sendt på høring i juli 2015 og som vi tidligere har omtalt. Prinsippet om at kravene i lovens kapittel 1-7, 10-15 og 18-23, samt § 16-10 står fast. I tillegg er det presisert at

    1. Øvrige krav i loven som viderefører krav i lover som loven opphever skal være oppfylt pr. 01.01.2016.

 

    1. Kravet til risikoutvalg for foretak som ikke har hatt plikt til å ha dette før skal gjelde fra 01.07.2016.

 

    1. Krav om melding av personer som omfattes av egnethetsvurderingen og som tidligere ikke er egnethetsvurdert, skal gjelde fra 01.01.2017. Krav om å melde endringer i styret, daglig og faktisk ledelse gjelder fra lovens ikrafttredelse.Overgangsreglene representerer en midlertidig løsning til endelige forskrifter er på plass, og bør nok tolkes i lys av forslaget til endelige forskrifter som er sendt på høring.

Behov for bistand ved implementering av nye krav?
Vi har fulgt regelverket som kommer med ny finansforetakslov nøye og er godt kjent med de nye kravene. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for bistand ved implementering av de nye kravene.

Relaterte artikler:
● 05.01.2016 Forslag til permanente forskrifter til finansforetaksloven
● 05.01.2016 Delegasjon av myndighet etter finansforetaksloven til Finanstilsynet
● 01.09.2015 Finansforetaksloven - utkast til forskrifter
● 01.09.2015 Finansforetaksloven – normalvedtekter for sparebanker
● 18.02.2015 Finansforetaksloven i Stortinget: Konsolidering i samarbeidende gruppe
● 06.11.2014 Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter
07.08.2014 Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakene
14.07.2013 Nye kapitaldekningsregler - Basel III


 

 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat