Finansforetaksloven - utkast til forskrifter

Finansforetaksloven skal som kjent erstatte sparebankloven, forretningsbankloven, finansieringsvirksomhetsloven, banksikringsloven og deler av forsikringsvirksomhetsloven. Til disse lovene som oppheves er det gitt en rekke forskrifter, og deres videre skjebne må avklares. Videre er det forutsatt at finansforetaksloven skal utfylles med forskrifter. Finansdepartementet har sendt et forslag til forskrifter med høringsnotat fra Finanstilsynet på høring, og vi har merket oss følgende hovedpunkter fra dette forslaget:

1) To runder med forskrifter
Departementet har lagt opp til to runder med forskrifter. Den første – som omtales her – skal ta for seg forskriftsbestemmelser som må være på plass ved lovens ikrafttredelse. Den andre runden vil ta for seg eksisterende forskrifter og lovens krav mer i detalj, og dette forslaget antas ikke å foreligge før loven har trådt i kraft 01.01.2016.

2) Eksisterende forskrifter videreføres inntil videre
Forslaget til forskrifter som skal være på plass ved lovens ikrafttredelse baserer seg i utgangspunktet på at eksisterende forskrifter videreføres. Dette vil medføre at en del forskriftsbestemmelser ikke passer eller kommer i strid med finansforetaksloven. Løsningen som er valgt er ikke optimal, og det er å håpe at det snarest kommer endelige forskrifter tilpasset loven.

3) Ett års frist på å implementere nye krav
Finansforetaksloven innebærer en rekke nye krav til finansforetakene. I tråd med lovens overgangsregler har finansforetakene ett år fra ikrafttredelsen på å gjennomføre regler som medfører nye krav.

I utkastet til forskrift er det antatt at de fleste av lovens kapitler ikke inneholder nye krav, og derfor skal kravene etter disse bestemmelsene være oppfylt 01.01.2016. Det er også vist til at man må overholde regler som gjennomfører direktivkrav. Kapitlene som forutsettes å være oppfylt fra 01.01.2016 blir etter dette:

Kapittel 1: Formål og virkeområde, definisjoner mv.
Kapittel 2: Krav om tillatelse til å etablere og drive virksomhet som finansforetak
Kapittel 3: Konsesjonsbehandling
Kapittel 4: Norske finansforetaks virksomhet i utlandet
Kapittel 5: Utenlandske finansforetaks virksomhet her i riket
Kapittel 6: Kontroll med eiere av kvalifiserte eierandeler i finansforetak
Kapittel 7: Etablering av finansforetak
Kapittel 10: Egenkapital
Kapittel 11: Fremmedkapital
Kapittel 12: Foretaksendringer, avvikling og omdanning
Kapittel 13: Krav til virksomheten i finansforetak
Kapittel 14: Kapital- og soliditetskrav
Kapittel 15: Godtgjørelsesordninger i finansforetak
Kapittel 18: Virksomhet i finanskonsern, konsolidering mv.
Kapittel 19: Bankenes sikringsfond
Kapittel 20: Garantiordninger for forsikringsvirksomhet
Kapittel 21: Soliditetssvikt og offentlig administrasjon
Kapittel 22: Straff. Sanksjoner

Kapitlene som hovedsakelig innfører nye krav og som derfor først forutsettes oppfylt 01.01.2017 er:

Kapittel 8: Generalforsamling, styrings- og kontrollorganer mv.
Kapittel 9: Tillitsvalgte og ansatte
Kapittel 16: Forholdet til kunder, markedsføring mv.
Kapittel 17: Finanskonsern og samarbeidsavtaler

Forslaget omtaler ikke nærmere de nye kravene som fremkommer i andre kapittel enn 8-9 og 16-17 (krav til compliance-funksjon og egnethetsvurdering). Det må antas at disse da skal være oppfylt pr. 01.01.2016.

4) Konsolidering i samarbeidende gruppe ved eierandel under 10 prosent
Finansforetaksloven forutsetter at finansforetak som deltar i samarbeidende gruppe ved anvendelsen av kapitaldekningskrav og andre soliditets- og sikkerhetskrav, skal foreta forholdsmessig konsolidering av eierandeler i det som forestår virksomheten som samarbeidet omfatter. Dette skal skje uavhengig av størrelsen på eierandelen. Heller ikke forslaget til forskrifter åpner for generelle unntak fra dette kravet, men kravet foreslås å tre i kraft 01.01.2018.

5) Forenklet prosess ved vedtektsendringer
Etter finansforetaksloven § 7-10 skal som et utgangspunkt vedtekter og vedtektsendringer for finansforetak være godkjent av Finansdepartementet/Finanstilsynet. Dette fører til mange henvendelser vedrørende vedtektsendringer av formell karakter og som ikke berører forhold hvor det er behov for tilsyn. Det foreslås nå det vi oppfatter som en firedeling av vedtektsendringer:

i) Formalendringer, eks foretaksnavn, forretningskommune, gjennomføring av generalforsmaling mv: Disse skal ikke kreve godkjennelse
ii) Kapitalendringer: Kapitalendringer krever samtykke fra Finanstilsynet, og det er foreslått at en godkjent kapitalendring også innebærer samtykke til endring av vedtektene for gjennomføring av kapitalendringen.
iii) Foretaksendringer, avvikling og omdanning skal krever godkjennelse av Finansdepartementet, og vedtektsendringer som følge av foretaksendringen skal tas sammen med godkjennelsen.
iv) Nærmere angitte vedtektsendringer som ikke er formalendringer og heller ikke omfattes av ii) og iii) ovenfor krever fremdeles tillatelse.

6) Uavhengige kontrollfunksjoner
Det er ikke foreslått generelle unntak fra risikostyringsfunksjonen, internrevisjonsfunksjonen og compliance-funksjonen. Pensjonsforetak forslås imidlertid unntatt i påvente av avklaringer rundt IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision II).

Behov for bistand ved implementering av nye krav?
Vi har fulgt regelverket som kommer med ny finansforetakslov nøye og er godt kjent med de nye kravene. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for bistand ved implementering av de nye kravene.

Relaterte artikler:
● 01.09.2015 Finansforetaksloven – normalvedtekter for sparebanker
● 18.02.2015 Finansforetaksloven i Stortinget: Konsolidering i samarbeidende gruppe
● 06.11.2014 Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter
07.08.2014 Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakene
14.07.2013 Nye kapitaldekningsregler - Basel IIIAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat