Finansklagenemnda – endringer i vedtekter og saksbehandlingsregler

Finansklagenemnda er med virkning fra 01.01.2017 godkjent som klageorgan etter lov om klageorganer for forbrukersaker. For å tilpasse seg til det nye lovverket, er både vedtektene og saksbehandlingsreglene endret. Nedenfor har vi sett på endringene – fortrinnsvis med fokus på Finansklagenemnda Bank.

 

Kort om bakgrunnen
Lov om klageorganer i forbrukersaker (lov 17.06.2016 nr. 29) gjennomførte ATF-direktivet (direktiv 2013/11/EU) om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker, samt NTF-forordningen (forordning nr. 524/2013) om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker. Direktivet og forordningen har som siktemål å etablere et tilbud om utenrettslig klagebehandling av god kvalitet for de fleste forbrukerkontrakter, samt å legge til rette for en nettbasert klageportal som skal være enkel å bruke ved netthandel over landegrensene. Klageorganer må søke om godkjennelse, og Finansklagenemnda har søkt og blitt godkjent. Siden lovverket om klageorganer stiller krav til klageorganer som skal godkjennes, har Finansklagenemnda endret sine vedtekter og saksbehandlingsregler for å tilfredsstille lovens krav.

Endringer i Finansklagenemndas vedtekter og saksbehandlingsregler
Ved første øyekast kan de nye saksbehandlingsreglene og vedtektene fremstå med ganske store endringer, men i realiteten blir nok ikke forskjellene så dramatiske.

En ganske viktig forskjell er nye frister for behandling av sakene. For det første skal sekretariatet avvise saker innen 21 dager dersom det foreligger en avvisningsgrunn, eksempelvis at klagen er grunnløs. For det annet løper det som et utgangspunkt en 90 dagers saksbehandlingsfrist fra saksdokumentene er mottatt fra begge parter og til saken er klar til behandling. Dersom klager har fått medhold, løper det for det tredje en frist på tre uker for foretaket/banken til å til å varsle om at uttalelsen ikke aksepteres. Denne fristen løper også i rettsferien, og er derfor verdt å merke seg.

En annen forskjell er at sekretariatet kan komme med realitetsavgjørelser, og har fått en uttrykkelig meklingskompetanse. Realitetsavgjørelsene fra sekretariatet kan bare fattes i saker hvor det foreligger fast praksis eller prinsipiell avgjørelse fra nemnda i tilsvarende saker. Videre er det slik at klager som har fått avslag i en realitetsavgjørelse fra sekretariatet kan kreve ordinær nemndsbehandling, men klager må da kreve nemndsbehandling innen tre uker fra sekretariatets avgjørelse. Klager kan også belastes et gebyr på kr. 200 som må være betalt innen fristen på tre uker. Meklingskompetansen skal på den annen side brukes hvor rettstilstanden er uklar eller resultatet er usikkert, og sekretariatet kan da legge frem forslag til minnelig løsning. Siden en realitetsavgjørelse kan kreves brakt inn for nemnda, og meklingskompetansen neppe strekker så mye lenger enn det sekretariatet kunne gjort tidligere, kan det nok hevdes av disse endringene er mer formelle enn reelle.

Videre er det en rekke mindre endringer, slik som at nemndas beslutninger ikke kalles for «uttalelser» men «avgjørelser». Avvisningsgrunnene er også formulert annerledes, men tiden får vise om dette får nevneverdig betydning for hvilke saker som faktisk avvises.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat