Finanstilsynet foreslår ikke endringer i boliglånsretningslinjene

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis til boliglån (boliglånsretningslinjene) ble første gang gitt i mars 2010. Siktemålet var å sørge for en nøktern utlånspraksis og med dette dempe oppbyggingen av risiko i husholdningssektoren. Retningslinjene ble strammet inn i desember 2011, blant annet ved at lån normalt ikke skal overstige 85 prosent av boligens markedsverdi (tidligere 90 prosent) og referanseverdien for forsvarlig gjeldsgrad ble senket fra 75 prosent til 70 prosent. Kort tid etter regjeringsskiftet i høst ba Finansdepartementet om en redegjørelse fra Finanstilsynet vedrørende disse retningslinjene, og svaret fra Finanstilsynet er nå klart.

Av brevet til Finansdepartementet fremgår det at Finanstilsynet mener retningslinjene er velbegrunnede. Tilsynet påpeker at effekten av retningslinjene er vanskelig å kvantifisere da en rekke andre forhold som etterspørsel, rentenivå og lønnsvekst påvirker kreditt og boligpriser. Finanstilsynet opprettholder imidlertid sitt syn om at sterk kredittvekst må motvirkes av tiltak som bidrar til nøkterne kredittvurderinger og ivaretar langsiktige hensyn for den enkelte låntaker, den enkelte bank og det finansielle systemet. Boliglånsretningslinjene anses som et sentralt virkemiddel for å bidra til dette, og tilsynet legger til grunn at retningslinjene har bidratt til en strammere kredittpraksis.

Finanstilsynet foreslår ingen endringer i retningslinjene. Men det påpekes at dersom ikke veksten i husholdningenes gjeld avtar i tiden fremover, kan det bli aktuelt å foreslå nye tiltak som kan bidra til å begrense kredittveksten. Det kan da komme endringer i retningslinjene og det kan være aktuelt å bruke den nye forskriftshjemmelen i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 til å gi føringer i forskrift ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet.

Les Finanstilsynets brev her:
Gjennomføring og virkninger av retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Relaterte artikler:
● 15.04.2015 Finansdepartementet om forsvarlig utlånspraksisAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat