Forbrukerkjøperens adgang til å reise innsigelser mot kredittgiveren

Næringsdrivende som selger til forbrukere formidler ofte en kredittløsning til forbrukeren hvor kreditten ytes av en bank eller annen finansinstitusjon. Forbrukerkjøperen kan i slike tilfeller på nærmere vilkår reise innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet mot selgeren jf. finansavtaleloven § 54 b (tidligere kredittkjøpsloven § 8). Ordningen er mest kjent knyttet til kredittkort, hvor kreditor etter kredittkortet må dekke mangelskrav som selgeren ikke gjør opp. Men bestemmelsen rekker videre enn dette, noe som var oppe i en nylig avsagt tingrettsdom (Auto-Forum – Tommy Steine).

For det første er bestemmelsen ikke begrenset til kreditt ytet via kredittkort. Den dekker i prinsippet alle former for kreditt ytet til en forbrukerkjøper i forbindelse med kjøpet, forutsatt at det skjer etter avtale mellom selgeren og kredittgiveren. En vanlig situasjon er at selgeren er en form for agent for långiveren, og kreditt som selgeren skaffer til veie på denne måten omfattes av bestemmelsen.

For det annet omfatter ansvaret ikke bare det ansvar selgeren har påtatt seg i selve salgsavtalen, ansvaret omfatter alle pengekrav eller innsigelser som kan utledes av avtaleforholdet mellom selger og kjøper. I dommen nevnt ovenfor hadde bilforhandleren Auto-Forum (selgeren) påtatt seg en tilbakekjøpsforpliktelse knyttet til salget av to biler, og retten anså dette som en del av avtaleforholdet. Når bilforhandleren senere gikk konkurs og ikke kunne oppfylle tilbakekjøpsforpliktelsen, kunne forbrukeren gjøre kravet gjeldende mot banken som hadde finansiert kjøpet.

For det tredje er det ikke noe krav om at finansinstitusjonen kjenner til kravets eksistens eller grunnlaget for dette. Finansinstitusjonens ansvar er objektivt og gjelder uavhengig av om institusjonen kjente til at forbrukeren hadde slike krav og rettigheter mot selgeren. For å unngå ubehagelige overraskelser bør institusjonen sørge for kvalitetssikring av sine agenter, samt etablering av rutiner og kontrollmekanismer.
 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat