Forskrifter til finansforetaksloven fastsatt

Finansdepartementet har nå fastsatt samleforskriften til finansforetaksloven. I tillegg er det fastsatt endringer i forskrifter som ikke blir opphevet med samleforskriften.

Finansforetaksloven erstattet som kjent sparebankloven, forretningsbankloven, finansieringsvirksomhetsloven, banksikringsloven og deler av forsikringsvirksomhetsloven. Til disse hørte det en rekke forskrifter, og med samleforskriften blir 50 av dagens forskrifter erstattet. Den nye forskriften vil gjøre forskriftsverket mer oversiktlig. Det har også vært et behov for å få forskrifter som er tilpasset finansforetaksloven da den midlertidige løsningen med å bruke de gamle forskriftene på ny lov ikke har vært tilfredsstillende.

Forskriften følger i all hovedsak utkastet fra Finanstilsynet som ble sendt på høring i desember 2015 og som vi tidligere har kommentert. Av endringer som vi har notert oss er:

    • Det innføres krav om valgkomité og maksimalt antall styreverv i finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital høyere enn 20 milliarder kroner

 

    • Det gjøres unntak fra deler av finanskonsernreglene i finanskonsern hvor morselskapet er et eierforetak

 

    • I sparebanker skal også juridiske personer som er innskytere være valgbare og ha stemmerett ved valg til generalforsamlingen mv. Det skal være opp til foretakene å utpeke hvem som skal stemme på og eventuelt velges på deres vegne.Forskriften skal tre i kraft 01.01.2017.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat