Forslag til permanente forskrifter til finansforetaksloven

Finansforetaksloven forutsetter vedtakelse av en rekke nye eller endrede forskrifter som skal utfylle lovens bestemmelser. Inntil videre er det slik at forskrifter gitt med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven, forretningsbankloven og sparebankloven fortsatt skal gjelde med noen tilpasninger jf. vår tidligere omtale av dette. Finanstilsynet har nå forberedt et forslag til nye forskrifter tilpasset loven, og forslaget er sendt på høring. Nedenfor har vi sett på noen av hovedpunktene i forslaget som er av særlig interesse for bank- og finanssektoren. For oversiktens skyld skal det nevnes at Finanstilsynet også fremmer forslag til pensjonsforetaksforskrift og forslag til endringer av forskrifter på forsikringsområdet, uten at disse omtales særskilt her.

1. Samleforskrift
Finansforetaksloven som med visse unntak trådte i kraft 01.01.2016 erstatter som kjent finansieringsvirksomhetsloven, forretningsbankloven, sparebankloven, banksikringsloven og deler av forsikringsvirksomhetsloven. Til disse lovene er det gitt en rekke forskrifter knyttet til spesifikke lovbestemmelser eller temaer. Finanstilsynet foreslår at det i stedet lages en samleforskrift som tar for seg de fleste forhold som er relevante for bank- og finanssektoren. Mange bestemmelser fra de gjeldende forskriftene foreslås også utelatt da de i lys av finansforetaksloven har utspilt sin rolle. Andre forskrifter foreslås beholdt i sin nåværende form, eksempelvis CRR/CRD IV-forskriften som anses for omfattende til å innarbeides i samleforskriften.

2. Egnethetsvurdering av personer i nøkkelfunksjoner
Finansforetaksloven innebærer som kjent at personer i nøkkelfunksjoner i foretaket skal egnethetsvurderes. Nøkkelfunksjonsbegrepet omfatter blant annet risikostyringsfunksjonen, internrevisjon og compliance-funksjonen. Finanstilsynet foreslår at det presiseres at det bare er ledere av nøkkelfunksjoner som skal egnethetsvurderes av departementet på konsesjonstidspunktet. Tilsvarende er det bare endringer av ledere av nøkkelfunksjoner som skal meldes til tilsynsmyndigheten. Foretaket har likevel selv ansvaret for å identifisere og egnethetsvurdere andre personer som utfører nøkkelfunksjoner.

3. Valg av medlemmer til generalforsamling i sparebanker
Forstanderskapet i sparebanker (som ikke er aksjeselskap) blir med finansforetaksloven erstattet av en generalforsamling, og det skal fastsettes i vedtektene hvordan generalforsamlingen skal velges. Dersom sparebanken har utstedt egenkapitalbevis, krever finansforetaksloven at egenkapitalbeviseierne skal ha minimum 1/5 og maksimum 2/5 av representantene i generalforsamlingen. Videre har ansatte rett til å være representert, etter loven med maksimalt 1/4 av representantene i generalforsamlingen - og i utkast til forskrift foreslås det at ansatte skal ha rett til å velge 1/4 av representantene.

Loven forutsetter utover dette at medlemmene til generalforsamlingen velges slik at generalforsamlingen avspeiler sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon. Finanstilsynet foreslår på denne bakgrunn at i tradisjonelle sparebanker skal minst halvparten av representantene til generalforsamlingen velges av og blant innskyterne. I sparebanker som har utstedt eierandelskapital foreslås det at minst 1/4 av medlemmene til generalforsamling skal velges av og blant innskyterne.

4. Unntak fra krav til revisjonsutvalg, risikoutvalg og internrevisjon
Loven oppstiller som et utgangspunkt krav til revisjonsutvalg for finansforetak, med nærmere bestemte unntak for blant annet heleid datterselskap i finanskonsern og finansieringsforetak som ikke har utstedt aksjer eller egenkapitalbevis registrert notert på regulert marked mv. I tillegg oppfatter vi forslaget fra Finanstilsynet slik at styret skal kunne fungere som revisjonsutvalg i foretak med forvaltningskapital under 20 milliarder kroner.

Finanstilsynet foreslår videre at finansforetak med forvaltningskapital under 20 milliarder kroner kan velge at styret utgjør risikoutvalget eller velge kombinert risiko- og revisjonsutvalg. Det foreslås også unntak fra kravet til risikoutvalg tilsvarende lovens unntak for revisjonsutvalg for blant annet heleid datterforetak i finanskonsern slik nærmere bestemt.

Finansforetaksloven bestemmer at finansforetak skal ha internrevisjon jf. lovens § 8-16. Ved avvikling av kontrollkomiteen fyller internrevisjonen en sentral styrings- og kontrollfunksjon. Finanstilsynet fremmer likevel forslag om at kravet ikke skal gjelde finansforetak med forvaltningskapital under 10 milliarder kroner og som heller ikke er forsikringsforetak. Forslaget er selvfølgelig velkomment for foretakene som blir fritatt, og næringens ønske er med dette blitt etterkommet av Finanstilsynet. Men det kan nok spørres om et slikt generelt unntak for en betydelig mengde foretak er i tråd med lovens intensjoner.

5. Betalingsforetak og e-pengeforetak fritas fra krav
I tråd med tidligere regler foreslår Finanstilsynet at betalingsforetak og e-pengeforetak fritas fra en rekke av finansforetakslovens krav. Dette omfatter blant annet kravene til internrevisjon (en konsekvens av forvaltningskapital under 10 milliarder kroner), uavhengig kontrollfunksjon og den særskilte vurderingen av risiko og kapitalbehov jf. finansforetaksloven § 13-6 annet til syvende ledd. Disse foretakene forutsettes imidlertid å etterleve risikostyringsforskriften.

6. Øvrige forhold
Forslaget er omfattende og regulerer en rekke andre problemstillinger som vi ikke får gått inn på her. Man kan nok også forvente mindre endringer i utkastet til forskrifter etter høringsfristen 01.04.2016.

Behov for bistand ved implementering av nye krav?
Vi har fulgt regelverket som kommer med ny finansforetakslov nøye og er godt kjent med de nye kravene. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for bistand ved implementering av de nye kravene.

Relaterte artikler:
● 05.01.2016 Delegasjon av myndighet etter finansforetaksloven til Finanstilsynet
● 05.01.2016 Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.2016 - forskrift om overgangsregler fastsatt
● 01.09.2015 Finansforetaksloven - utkast til forskrifter
● 01.09.2015 Finansforetaksloven – normalvedtekter for sparebanker
● 18.02.2015 Finansforetaksloven i Stortinget: Konsolidering i samarbeidende gruppe
07.08.2014 Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakeneAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat