Fraråding ved låneopptak – finansavtaleloven § 47 – foreldelse

Finansavtaleloven § 47 inneholder som kjent en frarådingsplikt overfor forbrukerkunden før inngåelse av kredittavtale. Forbrukeren skal frarådes dersom økonomisk evne eller andre forhold på forbrukerens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten eller å gjennomføre kredittavtalen. Dersom forbrukeren skulle vært frarådet, men ikke er det, kan forbrukerens forpliktelser lempes så vidt det finnes rimelig. Men foreldes forbrukerens rett til lemping slik at den etter en viss tid ikke kan gjøres gjeldende?

Utgangspunktet er at retten til lemping ikke foreldes. Det er fordringer som foreldes etter foreldelsesloven, mens en rett til lemping ikke foreldes. Dette er tilsvarende for en rett til heving eller en rett til å kreve en avtale satt til side som ugyldig – disse rettene foreldes ikke.

Fra dette utgangspunktet gjelder det et unntak ved at retten til å kreve lemping kan bortfalle ved såkalt klanderverdig passivitet. Det skal nok en del til før en rett til lemping bortfaller ved klanderverdig passivitet, både ved at det må gå en viss tid og ved at forbrukeren har skapt en forventning om at lemping ikke blir gjort gjeldende.

Videre gjelder det et unntak i forhold til renter, avdrag og omkostninger som allerede er betalt. Ved lemping kan i prinsippet disse kreves tilbake. Men kravet på tilbakebetaling er fordringer som foreldes etter foreldelsesloven. Krav på tilbakebetaling vil derfor som en hovedregel foreldes tre år fra det tidspunktet betalingen fant sted.

Løsningen som skissert ovenfor er lagt til grunn i en nylig avgitt uttalelse fra Finansklagenemnda Bank i sak 2015-294.

Relaterte artikler:
● 01.09.2015 Opplysningsplikten overfor forbruker før inngåelse av låneavtale
● 16.06.2015 Boliglånsforskriften – strengere form, men fremdeles stort handlingsrom
● 04.05.2015 4 gode grunner til ikke å bruke begrepet «medlåntaker»
● 17.09.2014 Forbrukerkjøperens adgang til å reise innsigelser mot kredittgiveren
Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat