Høyesterett om fordringshaveres rett til innsyn i konkursboets dokumenter (Rt 2012 s. 1524)

Banker og andre kreditorer kommer regelmessig i konflikt med konkursbo, eksempelvis knyttet til tvist om godkjennelse av meldte fordringer eller etablerte pantesikkerheter. For kreditoren kan det da være nyttig å få innsyn i boets dokumenter for å kunne vurdere og dokumentere sin sak. Hvor langt en slik innsynsrett går, har vært uavklart. I en nylig kjennelsen sier Høyesterett noe om kreditorenes innsynsrett i boets dokumenter. I følge Høyesterett gjelder det for det første ingen innsynsrett i boets interne dokumenter, eksempelvis boets notater og interne vurderinger. Videre uttaler Høyesterett for det andre at det ikke er innsynsrett i dokumenter som er underlagt taushetsplikt, med mindre den som er beskyttet av taushetsplikten gir sitt samtykke til utlevering av dokumentasjonen. Utover disse kriteriene kreves det at fordringshaveren har et «begrunnet behov i egen rettsstilling» for å få tilgang til informasjonen. Generelt kan det ikke legges til grunn at fordringshavere har et slikt begrunnet behov. Men etter en konkret vurdering kan det foreligge slike momenter som tilsier at fordringshavere anses for å ha et slikt begrunnet behov.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat