Høyesterett om uimotsagte pengekrav som tvangsgrunnlag (Rt. 2012 s. 1195)

I 2004 fikk tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 en ny bestemmelse som åpnet for at et uimotsagt krav som fremkom i et «skriftstykke», som oftest en faktura, kunne være tvangsgrunnlag for å begjære utlegg. Bestemmelsen har reist en rekke tolkningsspørsmål. I en nylig kjennelse gjengitt i Rt. 2012 s. 1195 slo Høyesterett fast at bestemmelsen forutsetter at skyldneren har mottatt «skriftstykket» på en slik måte som gjør det mulig å ta stilling til kravet og eventuelt imøtegå dette. Hvis skyldneren ikke bor på adressen som kravet er sendt, og dermed ikke har mottatt kravet, kan det ikke gis utlegg med bakgrunn i denne bestemmelsen.

Relaterte artikler:
● 03.01.2013 Høyesterett om adgangen til pådømmelse av det underliggende krav ved tvangsfullbyrdelseAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat