Ingen beslagsfrihet i depositumskonto

Depositumskonto i husleieforhold er etter loven leietakerens konto og innestående er leietakerens penger. Kontoen er imidlertid sperret og utleieren har på nærmere vilkår rett til å få utbetalinger dersom leietakeren ikke betaler leie eller andre ytelser i leieforholdet. Det kan i prinsippet tas pant og utlegg i depositumskonto for krav mot leietakeren etter samme regler som gjelder for pant og utlegg i andre bankkonti. Utleierens rett i depositumet må imidlertid respekteres av en panthaver eller utleggstaker. Et spørsmål som ikke har vært avklart tidligere er hvorvidt innestående på en depositumskonto er beslagsfritt som midler som leietakeren trenger for nødvendig underhold mv (dekningsloven §§2-3 til 2-7). Justisdepartementets lovavdeling har nylig avgitt en uttalelse om dette.

Slik vi leser Justisdepartementets uttalelse er den klare hovedregel at innestående på depositumskonto ikke er å anse som leietakerens beslagsfrie midler. Begrunnelsen er at depositumsmidler ikke er ”nødvendig til underhold” av leietakeren og dennes husstand inntil lønn eller annen inntekt forfaller neste gang mv. jf. dekningsloven § 2-5. Det ble i denne forbindelse vist til at depositumet vil være sperret for leietakeren, og at depositumet uansett ikke vil stå til rådighet for leietakerens nødvendige underhold. Videre påpeker departementet at depositumet fremdeles er inntakt selv om det tas utlegg i kontoen, og det er slik sett ingen økt fare for mislighold av leiekontrakten. Utgangspunktet om beslagsfrihet skal iht departementet gjelde også om depositumsmidlene er gitt som lån eller ”bidrag” til leietakeren fra det offentlige.

Departementet åpner imidlertid for at det i visse tilfeller kan være beslagsfrihet i depositumsmidler. Den ene situasjonen som nevnes er der hvor et leieforhold er i ferd med å løpe ut og hvor leietakeren trenger depositumsmidlene til å betale nytt depositum i et nytt leieforhold. Den andre situasjonen som nevnes er i tilfellet hvor depositumsmidlene ikke er satt inn på en eksisterende depositumskonto. Vi oppfatter dette som en henvisning til situasjonen hvor depositumsmidlene ikke er satt inn på en regulær depositumskonto, og hvor depositumet derfor kan bli beslaglagt ved utlegg til fortrengsel for utleiers rett.

Relaterte artikler:
10.10.2014 Enkeltforfølgende kreditor kan ikke påberope seg omstøtelse eller ulovfestet gjennomskjæring
03.01.2013 Høyesterett om adgangen til pådømmelse av det underliggende krav ved tvangsfullbyrdelse
02.10.2012 Høyesterett om uimotsagte pengekrav som tvangsgrunnlagAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat