Kan majoritetsaksjonæren sette til side styrets oppbudsbegjæring?

Det er styret i et aksjeselskap som kan fremsette begjæring om konkursbehandling jf. aksjeloven § 6-18. Men hvilke muligheter har majoritetsaksjonær til å sette til side styrets begjæring om oppbud dersom majoritetsaksjonæren er uenig i oppbudsbegjæringen?

Dette var tema i en nylig avsagt kjennelse fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-124385). Majoritetsaksjonæren (som eide 88,73 % av aksjene) var i mindretall i styret, og ble nedstemt i spørsmålet om selskapet skulle begjære oppbud. I ettertid angrep han oppbudsbegjæringen og mente den måtte settes til side.

Lagmannsretten avviste kravet fra majoritetsaksjonæren. Det ble henvist til at kompetansen til å begjære oppbud lå til styret selv om majoritetsaksjonæren var uenig i styrets beslutning. Det hadde ikke betydning at det var innkalt til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre. Det sittende styret beholdt sin rett og plikt til å representere selskapet inntil det har fratrådt sine verv eller nytt styre er valgt.

Styrets kompetanse til å begjære oppbud stod også ved lag selv om handlingene måtte anses som illojale og/eller erstatningsbetingende. Lagmannsretten tar altså ikke stilling til om styrets beslutning om å begjære oppbud kan resultere i styreansvar for styremedlemmene. Men det avvises at en erstatningsbetingende opptreden påvirker gyldigheten av oppbudsbegjæringen.

Kjennelsen inneholder også en drøftelse av om selskapet var insolvent, uten at det er grunn til å gå inn på denne konkrete vurderingen her.

Rime Advokatfirma DA representerte selskapet som begjærte oppbud og som da fikk medhold i lagmannsretten.

Relaterte artikler:
● 18.02.2015 Styreansvar ved tapping av selskap
● 12.01.2015 Styreansvar ved å handle på kreditt for insolvent selskap
● 17.09.2014 Styremedlem i morselskap kan bli erstatningsanvarlig for manglende oppbud i datterselskap
● 07.08.2014 Tillitsmann i obligasjonslån kan fremsette erstatningskrav mot styre på vegne av obligasjonseierneAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat