Konkursrådet med ny uttalelse om legalpanterett for boomkostninger

Vi har tidligere hatt en ganske omfattende omtale av reglene om legalpanterett for boomkostninger (se linker til våre artikler nedenfor). Regelverket har reist en rekke tolkingsspørsmål og enkelte av resultatene av regelverket har både vært oppfattet som urimelige og til dels i strid med generelle panterettslige prinsipper. Nå har Konkursrådet kommet med en uttalelse som dels tolker regelverket og dels påpeker endringsbehov.

Konkursrådet er et offentlig oppnevnt råd underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme harmonisering av praksis i forskjellige landsdeler.Fra uttalelsen har vi merket oss noen interessante tolkninger/endringsbehov:

    • Dagens fremgangsmåte for realisasjon av legalpanteretten er a) få en frivilling innløsning av andre panthavere, b) vente på et salg av formuesgodet, eller c) begjære tvangssalg. Den eneste muligheten boet har for å tvinge gjennom en realisasjon er ved tvangssalg etter c). Dette er igjen en kostbar prosess som boet ofte ikke kan forsvare å gjennomføre. Konkursrådet mener dagens fremgangsmåte for å få realisert boets legalpanterett er for vanskelig. Et forslag er at panthavere (i det relevante panteobjekt) som er finansinstitusjoner pålegges å betale et akontobeløp til boet basert på en uavhengig verdsettelse av panteobjektet. Det er også åpnet for at finansinstitusjonen selv setter en foreløpig verdi på panteobjektet.

 

    • Legalpanteretten omfatter som kjent ikke bare pantsatte formuesgoder eid av konkursskyldneren, men også formuesgoder eid av tredjeperson som er pantsatt til fordel for skyldnerens gjeld. Konkursrådet uttrykker at reglene om legalpanterett i tredjemanns formuesgoder går for langt og leder til resultater som neppe var tiltenkt. Det oppfordres til at man ser på disse reglene på nytt.

 

    • I henhold til Høyesteretts kjennelse gjengitt i Rt. 2012 s. 782 er det legalpanterett i tredjemanns eiendeler pantsatt til fordel for konkursskyldnerens gjeld, selv om panteretten er tom. Konkursrådet er kritisk til at uopplånte (tomme) obligasjoner kan utløse krav om legalpanterett.Hele uttalelsen kan leses her: Konkursrådets uttalelse nr. 57 


Relaterte artikler:
● 15.04.2014 Boets legalpanterett - formuesgode solgt av konkursskyldneren med påheftet pant 
● 30.01.2014 Konkursboets legalpanterett til besvær
Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat