Lovforslag om andre endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10

I forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet som ble publisert 02.02.2016 er det også fremmet forslag om andre endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10.

Både aksjelovene § 8-7 og § 8-10 begrenser adgangen til å yte kreditt eller sikkerhet fra et aksje/allmennaksjeselskap til sin eier. Med mindre noen av unntakene kommer til anvendelse kreves det at kreditt og sikkerhetsstillelse ligger innenfor selskapets utbyttekapasitet, og det må stilles tilfredsstillende sikkerhet for betalings- eller tilbakesøkningskravet. Kravet til sikkerhetsstillelse for tilbakesøkningskravet i det tilfelle at selskapet har stilt sikkerhet for sin eiers forpliktelser er imidlertid lite tilpasset realitetene. Grunnen er at dersom eieren har mulighet til å stille sikkerhet for tilbakesøkningskravet, vil det sjelden være behov for å få sikkerhetsstillelse fra aksje-/allmennaksjeselskapet. Departementet foreslår derfor at kravet til sikkerhet fra eieren for tilbakesøkningskravet bare skal gjelde der selskapet har stilt kreditt (inkl forskudd) til sin eier.

Departementet forslår videre at aksjelovene § 8-10 omformuleres slik at forbudet mot å «stille midler til rådighet» erstattes med forbud mot «forskudd», som man mener er et mer riktig uttrykk for de situasjonene loven skal ramme. Et forbud mot «forskudd» er nok også mindre vidtrekkende enn dagens formulering «stille midler til rådighet».

Begrensningene i aksjelovene § 8-10 skal videre ikke knytte seg til bistand som ytes «i forbindelse med» aksjeervervet, men endres til å ramme bistand som ytes «med sikte på» aksjeervervet. Meningen er slik vi oppfatter det å frita etterfølgende refinansiering fra forbudet.

Også disse endringsforslagene vil – dersom de blir gjennomført – medføre en betydelig lemping i reglene om finansiell bistand til eier.

Relaterte artikler:
03.02.2016 Lovforslag om unntak fra aksjeloven § 8-10
● 10.10.2014 Oppkjøpsfinansiering - bistand fra målselskapet
● 20.12.2013 Pant fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner - unntaket for eiendomsselskap som ikke er utbyggingsselskap
● 04.03.2013 Pant i fast eiendom (artikkel i NæringsEiendom 2/13)Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat