Må banker og andre finansforetak sende varsel for å ha rett til renter?

Det er nok en utbredt oppfatning om at en låntaker er ansvarlig for renter som påløper på lånet selv om banken ikke har sendt kravbrev til låntakeren med anmodning om betaling. En nylig avgitt uttalelse fra Finansklagenemnda Bank kan tilsi at dette ikke alltid er riktig.

Saksforholdet var kort fortalt at lån ble tatt opp i 2007 av et samboerpar. Mannen fikk gjeldsordning i 2011 hvoretter det ikke ble betalt noe på lånet. Først i januar 2015 sendte banken krav til kvinnen i samboerforholdet, som var «medlåntaker» på lånet. Spørsmålet for Finansklagenemnda var om kvinnen skulle fritas for renteansvaret frem til krav ble fremsatt mot henne i januar 2015.

Finansklagenemndas flertall besvarte dette bekreftende, og fritok kvinnen fra renteansvaret frem til krav ble fremsatt mot henne. Flertallet i nemnda uttaler at selv om kvinnen var medansvarlig for lånet, måtte hun kunne forvente å få varsel sendt til seg selv før hun fikk ansvar for rentene. Videre uttaler nemndas flertall at beregning av renter og avdrag er bankens oppgave, og at kvinnen var avhengig av å vite forfallsdag og innbetalingskonto. Når hun ikke fikk dette, pliktet hun heller ikke å betale renter. Formelt forankrer nemndas flertall uttalelsen i gjeldsbrevloven § 6 tredje ledd, men støtter seg nok også på generelle prinsipper om kreditormora.

Nemnda strekker her reglene om kreditormora langt ved å kreve at banken sender kravbrev på en kreditt som det må forventes at medlåntakeren kjente godt til. Men uttalelsen viser også betydningen av å følge opp utestående engasjement fortløpende. Gjør man ikke det, kan rentekravet altså bortfalle.

Relaterte artikler:
● 28.10.2015 Fraråding låneopptak - finansavtaleloven § 47 - foreldelse
● 01.09.2015 Opplysningsplikten overfor forbruker før inngåelse av låneavtale
● 04.05.2015 4 gode grunner til ikke å bruke begrepet «medlåntaker»
● 17.09.2014 Forbrukerkjøperens adgang til å reise innsigelser mot kredittgiverenAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat