Mer om § 3-8 og unntaket for finansiell bistand i konsern

Vi har tidligere hatt en ganske omfattende omtale av aksjelovene § 3-8, både her på finansjuridisk.no og på seminarene våre det siste halve året. Det har nå kommet en ytterligere avklaring av unntaket for finansiell bistand i konsernforhold.

Kort fortalt er aksjelovene § 3-8 en saksbehandlingsregel som krever at avtale mellom selskapet og en aksjeeier, morselskap og visse andre må godkjennes av generalforsamlingen dersom selskapets ytelse utgjør mer enn 1/10 (1/20 i ASA) av aksjekapitalen i selskapet. Det er også krav til prosedyre med redegjørelse fra styret, revisorbekreftelse og melding til Foretaksregisteret. Det var lenge en utbredt oppfatning i bank- og advokatmiljøet at et datterselskaps sikkerhetsstillelse for morselskapets låneopptak ikke krevde slikt vedtak. Denne oppfatningen ble det etter hvert stilt spørsmål ved, og ved aksjelovrevisjonen tidligere i år ble det innført et nytt unntak for å avhjelpe situasjonen med sikkerhetsstillelser i konsern. Etter dette unntaket kreves det ikke behandling etter § 3-8 dersom sikkerheten stilles innenfor et «norsk konsern» (jf. aksjelovene § 8-7 tredje ledd nr. 2) eller innenfor nyvinningen «internasjonalt konsern» (jf. aksjelovene § 8-7 tredje ledd nr. 3), i begge tilfeller forutsatt at datterselskapet er fullt ut eid av morselskapet.

Etter unntaket er det klart at datterselskapet må være 100% eid av sitt morselskap. Et spørsmål som imidlertid ikke var klart adressert, var hvorvidt morselskapet også måtte være eid 100% eid av ”mormor” for at unntaket skulle komme til anvendelse hvis sikkerheten ble stilt for mormors låneopptak. Ordlyden inneholder ikke et slikt krav, den stiller kun et krav om at mormor må være i konsern og forenklet sagt kreves det da bare at mormor har 50,1% eierandel i morselskapet. Justisdepartementets lovavdeling ble i november spurt om hvilket krav det skal stilles til mormors eierandel i morselskapet i en slik situasjon. Slik vi oppfatter svaret, følger Justisdepartementet lovens ordlyd noe som innebærer at det er tilstrekkelig at mormor er i konsern med datterselskapet.

Relaterte artikler:
● 14.08.2013 Endringer i aksjelovene - overgangsregler
● 17.06.2013 Viktige endringer i aksjelovene
● 03.05.2013 og 19.04.2013 Artikler i Finansavisen JUS og Finansavisen Eiendom om aksjelovsrevisjonen
Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat