Motregning innskuddskonto ved flere kontoer knyttet til samme avtale – finansavtaleloven § 29

Bankers motregningsrett i innskuddskontoer er et tilbakevendende tema. I en eldre uttalelse (uttalelse 2012-300) fra Finansklagenemnda Bank presiseres motregningsadgangen i tilfeller der det er flere kontoer knyttet til samme kontoavtale.

Saksforholdet var kort fortalt at en privatperson hadde inngått en kontoavtale i forbrukerforhold med banken. Deretter hadde han via nettbanken åpnet fem kontoer hvorav det var innvilget kreditt på kr. 10 000,- på én av kontoene. Da kontohaver døde hadde kontoen med innvilget kredittramme en negativ saldo på kr. 10 593,- og blant annet brukskontoen hadde positiv saldo. Banken motregnet det utestående beløpet i brukskontoen under henvisning til at det var krav som ”springer ut av kontoforholdet” og slike krav er unntatt fra det generelle motregningsforbudet i finansavtaleloven § 29, 1. ledd. Dødsboet protesterte mot motregningen og brakte saken til nemnda.

Nemnda avviste at unntaket fra motregningsforbudet for forfalte krav som ”springer ut av kontoforholdet” kan hjemle motregningsrett mellom flere kontoer som er underlagt samme kontoavtale. Unntaket for krav som ”springer ut av kontoforholdet” måtte etter nemndas oppfatning knytte seg til samme konto. Banken måtte derfor føre tilbake beløpet som var motregnet.

Relaterte artikler:
● 10.10.2014 Bankers motregningsrett i innskuddskonto hvor det er tatt utlegg i kontoen
● 07.05.2014 Omfatter frafall av «security interest» også frafall av motregningsrett
 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat