Motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Med kapitaldekningsregelverket som ble vedtatt i tråd med Basel III fikk vi krav om beregning av motsyklisk kapitalbuffer. Den motsykliske kapitalbufferen, som for tiden er på 1,5 prosent, skal virke bremsende i gode tider og styrke foretakenes motstandsdyktighet i nedgangstider. Siden satsen fastsettes basert på nasjonale forhold, oppstår spørsmålet hvordan denne bufferen skal anvendes på en norsk institusjons engasjement i andre land. Finansdepartementet har nå fastsatt endringer i forskriftene som regulerer dette.

Forskriftsendringene skiller mellom virksomhet i EØS-land og i tredjeland. For virksomhet som drives i EØS-land skal motsyklisk kapitalbuffer som er fastsatt i det enkelte land brukes for å beregne den institusjonsspesifikke kapitalbufferen for det norske foretaket. Dersom den aktuelle staten ikke har fastsatt sats, skal den norske satsen gjelde – med mindre Finansdepartementet har fastsatt en særskilt sats som skal anvendes for engasjement i den aktuelle stat.

I tredjeland utenfor EØS anvendes satsen som er fastsatt i det aktuelle land, med mindre det er fastsatt en særskilt sats for vedkommende land av Finansdepartementet. Dersom tredjelandet ikke har fastsatt sats, skal den ordinære norske satsen gjelde.

Det er lagt opp til at Norges Bank skal gi råd til Finansdepartementet om fastsettelse av sats i land som ikke har fastsatt krav til motsyklisk kapitalbuffer – på lik linje med råd om fastsettelse av norsk sats.

Det er forventet at endringen vil føre til noe lavere institusjonsspesifikke satser ettersom den norske satsen er høy sammenlignet med de fleste andre land.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat