Ny forsinkelsesrentesats og utvidet rett til dekning av inndrivelsesomkostninger mv.

Forsinkelsesrentesatsen er med virkning fra 01.07.2013 fastsatt til 9, 5 prosent. Satsens størrelse skal fastsettes som Norges Banks styringsrente (pt. 1,5 prosent) med tillegg av 8 prosent margin. Marginen var tidligere 7 prosent, men ved gjennomføringen av EUs direktiv 2011/7/EU om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold er det krav om at denne marginen skal være minst 8 prosent.

Vi minner også på om noen praktiske endringer i reglene om forsinkelsesrente og i inkassoregelverket som trådte i kraft tidligere i år. Endringene er gjennomført for å styrke kreditorenes stilling. Hovedprinsippene er:

    • Mellom næringsdrivende og mellom næringsdrivende fordringhaver og offentlig skyldner kan fordringshaveren kreve inndrivelseskostnader tilsvarende 40 euro (pt. fastsatt til 300 kroner) fra tidspunktet fordringshaveren har rett til forsinkelsesrente. Slik erstatning skal komme til fradrag i skyldnerens erstatningsansvar for utenrettslig inndrivelseskostnad etter inkassoloven. Bestemmelsen kan ikke fravikes til skade for fordringshaveren.I avtale mellom næringsdrivende om kjøp av varer eller tjenester skal betalingsfristen ikke overstige 60 dager, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

 

    • Dersom det i avtale mellom næringsdrivende skal foretas en kontrollprosedyre for å sikre at varene eller tjenestene er avtalemessig, og fordringshaveren først kan sette frem krav om betaling etter at slik kontrollprosedyre er gjennomført, skal kontrollprosedyren ikke overstige 30 dager fra mottak av varene eller tjenestene. Det kan likevel avtales ved uttrykkelig avtale at slik frist ikke skal gjelde.

 

    • I avtale mellom næringsdrivende og offentlige myndigheter om kjøp av varer og tjenester hvor offentlig myndighet er skyldneren, skal betalingsfristen ikke overstige 30 dager. Ved uttrykkelig avtale kan det avtales inntil 60 dagers betalingsfrist, forutsatt at dette er saklig begrunnet. Dersom offentlig myndighet er skyldner, skal kontrollprosedyre heller ikke ta lenger tid enn 30 dager. Det er også gjennomført nærmere innskjerpelser vedrørende hvilke betingelser offentlig myndighet kan betinge seg som skyldner.

 

    • Forsinkelsesrenteloven angir nå også noen tilfeller av begrensning i retten til forsinkelsesrente eller inndrivelseskostnad som skal anses som urimelig avtale eller handelspraksis jf. avtaleloven § 36.

 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat