Regjeringen foreslår å oppheve priskontroll ved salg av landbrukseiendommer

I henhold til konsesjonsloven skal det ved konsesjonsvurderingen ved kjøp av landbrukseiendommer blant annet legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av landbrukseiendommer. Regjeringen har nå foreslått (Prop. 124 for 2013-14) å endre konsesjonsloven slik at det ikke skal ses hen til pris ved konsesjonsvurderingen.

Formålet med priskontroll på omsetning av landbrukseiendommer var i sin tid å sikre omsetning til en pris som bidro til å realisere mål i landbrukspolitikken, slik som å sikre rekruttering til næringen, legge til rette for langsiktig god ressursforvaltning, og legge til rette for stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser.

Regjeringen mener imidlertid at det er usikkert om priskontrollen virker slik at den ivaretar de angitte formål. På den annen side viser regjeringen til at priskontroll kan virke dempende på ønskelige investeringer i landbruket, og at prisvurderingen er krevende å håndtere og kompliserende for berørte aktører.

Vi tror at opphevelse av priskontroll vil føre til at enkelte landbrukseiendommer vil kunne selges for en høyere pris, noe som er positivt for panteverdier og muligheter for finansiering av landbrukseiendommer. Man skal likevel huske at andre mekanismer fremdeles vil virke prisdempende, slik som odelsregelverket, bo- og driveplikt for landbrukseiendommer og regulering til landbruksformål etter plan- og bygningsloven. Regjeringen flagger imidlertid i proposisjonen til Stortinget at den vil komme tilbake med vurderinger knyttet til konsesjonsplikten, driveplikt og adgangen til å dele landbrukseiendommer. Et forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten for landbrukseiendommer har som kjent vært på høring, høringsbrevet ligger her: Høringsnotat opphevelse konsesjonslov og boplikt

Forslaget til regjeringen er nå til behandling i Stortinget. Med en ordinær fremdrift vil lovforslaget være ferdig behandlet før sommeren, og vi tror det kan tre i kraft ganske snart etter vedtakelsen.

Tilleggskommentar 11.07.2016:

Stortinget behandlet lovforslaget i Innst. 153 L (2015-2016). Stortinget valgte å sende lovforslaget tilbake til regjeringen med anmodning om utredning og fremleggelse av endringer. Regjeringen sendte 27.06.2016 ut et høringsnotat med forslag til endringer i tråd med anmodningene fra Stortinget. Lenke til høringsnotatet ligger her.

 

Relaterte artikler:
● 12.01.2015 5-års fristen for private reguleringsplaner fjernet 
● 04.03.2013 Artikkel i NæringsEiendom om pant i fast eiendomAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat