Regjeringens strategi for boligmarkedet – særlig betydningen for bank og finans

Sammen med regjeringens forskriftsfastsettelse av krav til utlån til bolig, ble det også lagt frem en strategi for boligmarkedet. Noen av forslagene her er av særlig interesse for bank- og finansbransjen.

1 Gjeldsregister
Vi har tidligere omtalt forslaget om et offentlig gjeldsregister fra Stoltenbergs andre regjering. Forslaget ble fremmet for Stortinget, men ble trukket av Solberg-regjeringen. Nå varsler regjeringen at den vil komme med et forslag til privat gjeldsregister. Forslaget vil gå ut på at finansforetakene gis adgang til å gi informasjon om kunders gjeldsforhold til kredittopplysningsselskapene. Slik kan opplysningene inngå i kredittvurdering av hver kunde. I første omgang tas det sikte på at det bare gis tillatelse til å registrere forbrukskreditter, eksempelvis kredittkortgjeld og usikrede forbrukslån. Det er åpnet for at annen type gjeld kan omfattes på et senere tidspunkt.

2 Utvalg skal se på garantiene etter bustadoppføringslova
Kravet til garanti som entreprenøren skal stille til forbruker ved oppføring av ny bolig ble skjerpet ved lovendring i desember 2010. Kravet til garantitid ble utvidet og kravet til størrelse på garantien ble økt for å styrke forbrukerbeskyttelsen. Garantikravene har vært oppfattet som strenge og svært kostnadskrevende, særlig for mindre entreprenører. Utvalget som nå settes ned skal se på om dagens garantiregler fungerer hensiktsmessig sett i lys av kostnadene ved garantiene og fordelene for forbrukerne. Forslaget til endringer skal være klart innen 1. juli 2016.

3 Innstramming av regelverk om markedsføring av forbrukskreditt
Regjeringen signaliserer en kritisk holdning til omfattende og aggressiv markedsføring av forbrukskreditt. Den varsler at den vil se på hvilke muligheter norske myndigheter har til å stramme inn regelverket om markedsføring av forbrukerkreditt – innenfor rammene av gjeldende EU-direktiver.

4 Lempeligere krav ved plan- og byggesaker
Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger. Byggteknisk forskrift (TEK 10) skal revideres og forenkles. Dette arbeidet skal pågå frem til 2017 hvor det forventes at det kommer en ny forskrift – TEK 17. Det varsles også tiltak for raskere planprosesser.

Relaterte artikler:
● 15.11.2013 Forslag om gjeldsregister tilbake til regjeringen for ny vurderingAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat