Rettsvern for panteretter må etableres raskt for å unngå omstøtelse i konkurssituasjoner!

Det kan ofte være aktuelt for en bank eller annen kreditor å yte pantesikret kreditt til en kunde som nærmer seg en konkurs, eksempelvis i et forsøk på å redde en bedrift. I slike situasjoner er det ekstra viktig å sørge for at rettsvernet etableres ”uten unødig opphold” etter at gjelden er pådratt. Hvis rettsvern (tinglysing, overlevering etc) ikke etableres raskt nok, og skyldneren går konkurs innen tre måneder etter at pantet fikk rettsvern, kan boet omstøte panteretten jf. dekningsloven (lov 1984/59) § 5-7 første ledd bokstav b.

Det er en ganske streng norm som følger av lovens ”uten unødig opphold”. Det er tillatt for kreditor å yte kreditt og deretter sende pantedokumenter til tinglysing mv. Men tinglysing av pantedokumenter kan ikke ta lengre tid enn normal ekspedisjonsgang krever. Vanligvis vil ikke forsinkelse som skyldes eks. mangler ved pantsetters grunnbokshjemmel kunne forsvares. Sannsynligvis vil forsinkelser opp til én uke kunne godtas hvis panthaver er en bank eller en profesjonell kreditor.

For andre ”uprofesjonelle” kreditorer kan det kanskje tillates noe lenger forsinkelse, men i en nylig avsagt kjennelse fra Borgarting lagmannsrett (LB-2013-60472) ble 24 dager fra utbetaling av lån til registrering av VPS-pant ansett for å være for lang tid. Det ble ikke ansett formildende at kreditor trodde at andre ivaretok rettsvern på pantsettelsen.

Relaterte artikler:
● 10.10.2014 Enkeltforfølgende kreditor kan ikke påberope seg omstøtelse eller ulovfestet gjennomskjæring
● 18.07.2013 Høyesterett om tilbakeholdsrett i spedisjonsforhold og eventuell omstøtelse av slik tilbakeholdsrett Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat