Saksomkostningsansvar hvis institusjonen ikke følger Finansklagenemnda – nye regler på gang

Stortinget arbeider for tiden med et lovforslag som vil pålegge banker og andre finansforetak som ikke følger Finansklagenemndas avgjørelser å dekke forbrukerkundens omkostninger ved videre domstolsbehandling av samme sak. Forslaget var en del av tiltakene som i sin tid ble foreslått av Finanskriseutvalget.

Saksgangen ved en behandling i Finansklagenemnda er at finansforetaket må varsle nemnda innen 30 dager etter det har fått en uttalelse i sin disfavør som foretaket ikke vil følge. Både kunden og finansforetaket kan etter det bringe saken inn for domstolene.

De nye reglene innebærer at dersom finansforetaket eller kunden bringer saken inn for domstolene for endelig avgjørelse etter at institusjonen har fått uttalelse mot seg i nemnda, så vil finansforetaket plikte å bære kundens omkostninger ved tingrettsbehandlingen. Dersom finansforetaket taper, og anker til høyere rettsinstanser, så plikter det å dekke omkostningene også i ankeinstansen. Finansforetakets ansvar vil være begrenset til kostnader som er ”nødvendige” jf. tvisteloven § 20-5, og det må være samme tvist mellom samme parter som behandles i domstolene som i Finansklagenemnda for at reglene skal få anvendelse.

Endringene kan forventes vedtatt før årsskiftet. Eventuell ikrafttredelse og overgangsregler er ikke fastsatt.


Relaterte artikler:
● 15.04.2014 Finansinstitusjoner må dekke saksomkostninger hvis nemndsuttalelse ikke følgesAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat