Styreansvar ved å handle på kreditt for insolvent selskap

 

Styret i et selskap som er insolvent eller som ellers har en svak økonomi bør kjenne sitt handlingsrom og håndtere situasjonen deretter. Opptrer styret ikke innenfor det lovlige handlingsrommet, kan styrets medlemmer selv bli ansvarlig for selskapets forpliktelser. En gjenvendende situasjon i praksis er styreansvar fordi selskapet har handlet på kreditt etter at selskapet ble insolvent, og en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2013-170795) er illustrerende for ansvarssituasjonen.

Saksforholdet var kort fortalt at et transportselskap hadde økonomiske problemer. Transportselskapet satte likevel sine lastebiler inn på verksted for reparasjon etter at det var blitt insolvent. Transportselskapet ble etter hvert saksøkt for de utestående kravene av bilverkstedet, og transportselskapet tapte med plikt til å dekke saksomkostninger til verkstedet. Transportselskapet gikk så konkurs, og bilverkstedet saksøkte selskapets enestyre for å ha latt selskapet få utført reparasjoner og for å ha gjennomført rettssak etter at transportselskapet var blitt insolvent og ute av stand til å dekke kravene.

Lagmannsretten fastslo at enestyret i transportselskapet var erstatningsansvarlig for både reparasjonsomkostningene og for saksomkostningene fra søksmålet som bilverkstedet tok ut for å få dekket sine utestående krav. Retten viser til at transportselskapets egenkapital var tapt da reparasjonene ble bestilt, uten at styret hadde iverksatt tiltak for å bedre egenkapitalsituasjonen og likviditeten slik styret plikter etter aksjeloven §§ 3-4 og 3-5. Lagmannsretten uttalte at i en slik situasjon må styret ha konkrete holdepunkter for at økonomien vil bedre seg før det lar selskapet pådra seg nye forpliktelser, og styret ble ansett for å ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å pådra nye forpliktelser.

Lagmannsretten fant også at styret kunne holdes erstatningsansvarlig for brudd på kontraktsrettslig lojalitetsplikt. Det var illojalt og uforsvarlig å kjøpe verkstedtjenester på kreditt i en situasjon der transportselskapet var insolvent og hvor styret måtte forstå at det var stor risiko for at reparasjonsfakturaene ikke ble betalt.

I denne konkrete saken ble det heller ikke funnet bevist at bilverkstedet var kjent med de økonomiske problemene og slik sett hadde akseptert risikoen. Verkstedet kunne forøvrig ikke kritiseres for å ha unnlatt å foreta undersøkelser. Lagmannsretten understreker at det er styret i selskapet med sviktende økonomi som er nærmest til å vurdere sannsynligheten for at forpliktelsene kan oppfylles.

I forhold til ansvaret for saksomkostninger som transportselskapet ble dømt til å dekke i rettssaken knyttet til inndrivelse av verkstedets fakturaer, ble styret også holdt ansvarlig. Lagmannsretten mente at transportselskapets innsigelser mot å betale fakturaene til verkstedet var åpenbart uholdbare, og at styret var kjent med at transportselskapet ikke hadde evne til å dekke omkostningene ved søksmålet. Det var i denne forbindelse ikke avgjørende at det var verkstedet som tok ut søksmål mot transportselskapet.

Dommen viser etter vår mening tydelig det ansvar styret kan pådra seg ved å ikke overholde aksjelovens regler og ulovfestede forpliktelser som påligger styret i situasjoner hvor selskapet er i en vanskelig økonomisk situasjon. I denne saken var kreditten knyttet til kjøp av tjenester på kreditt, men tilsvarende plikter gjelder i forhold til finanskreditorer eksempelvis ved trekk på kassakreditt i en situasjon hvor selskapet har problemer.

Relaterte artikler:
18.02.2015 Styreansvar ved tapping av selskap
● 17.09.2014 Styremedlem i morselskap kan bli erstatningsansvarlig for manglende oppbud i datterselskap
● 07.08.2014 Tillitsmann i obligasjonslån kan fremsette erstatningskrav mot styre på vegne av obligasjonseierneAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat