Tiltredelse av pant – pantsetters mangelsansvar ved videresalg

Dersom kredittkunden misligholder kreditten vil ofte panthaver ønske å realisere eventuelle panteobjekt. Dette kan i mange tilfeller gjøres ved at det inngås en avtale med kredittkunden (pantsetteren) om at panthaveren overtar formuesgodet, selger dette og dekker inn kredittkundens gjeld. Den som kjøper fra panthaveren kan på vanlig måte gjøre gjeldende mangelskrav mot selgeren som i dette tilfellet er panthaveren. Men kan panthaveren da snu seg rundt og kreve at kredittkunden svarer for slike mangelskrav fra kjøperen?

Svaret på dette spørsmålet vil avhenge av hva kredittkunden og panthaver har avtalt i avtalen om overtakelse av panteobjektet. I en nylig avsagt kjennelse fra Borgarting lagmannsrett fant retten at avtalen ikke gav rett til å kreve at kredittkunden dekket mangelskrav som ble gjort gjeldende av kjøperen. Banken hadde her overtatt en bil som det hvilte salgspant på og deretter solgt den gjennom en medhjelper. I henhold til avtalen om overtakelse skulle kredittkundens engasjement nedreguleres med netto salgspris etter fradrag for takst og reparasjoner som skulle foretas før salg. Banken hadde imidlertid ikke betinget seg rett til å kreve dekning av mangelsansvar som ble gjort gjeldende etter salg av bilen, og banken kunne da ikke kreve at kredittkunden dekket dette mangelsansvaret.

Kjennelsen viser betydningen av å formulere slike overtakelses-/realisasjonsavtaler med omhu. Banken vil vanligvis bli ansett som den profesjonelle part, og er det uklarhet i avtaleverket, vil det bli tolket i disfavør av den profesjonelle banken.

Relaterte artikler:
● 06.11.2014 Nye regler om pant i patenter og andre immeterielle rettigheter 
● 30.01.2014 Konkursboets legalpanterett til besvær
● 14.08.2013 Plikter panthaver å godta ombytting av sikkerhetsretter?
● 14.08.2013 Rettsvern for panteretter må etableres raskt for å unngå omstøtelse i konkurssituasjonerAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat