Bankrettstvister 2022: et blikk fremover

Publisert 10.04.2022 av Harald Sætermo

Vi bistår regelmessig våre klienter innen bank- og finanssektoren med å håndtere tvistesakene hvor de blir involvert. Vi holder også et våkent øye med regelverksutviklingen og relevant rettspraksis fra Høyesterett og lagmannsrettene, samt avgjørelsene fra Finansklagenemnda. Med bakgrunn i vårt arbeide innenfor området, forsøker vi i denne artikkelen å identifisere de temaene og karakteristika som sannsynligvis vil prege tvistesakene for banker og finansforetak i årene som kommer.

1. Tvistesakene vil preges av et stadig mer komplisert regelverk

Bank- og finansbransjen har lenge vært grundig regulert, men EUs reguleringsiver de siste tiår har tatt regelverksomfanget til et helt nytt nivå. EUs rettsakter i form av forordninger, direktiver, beslutninger, anbefalinger og opinions – blir stort sett implementert i norsk rett. I tillegg kommer et stadig strengere norsk regelverk, slik som ny finansavtalelov og den reviderte forsikringsavtaleloven.

Vi tror ikke fremtidige tvistesaker innenfor bank- og finansområdet kan håndteres fullgodt uten at aktørene har dybdekunnskap om det omfattende bakenforliggende regelverket, slik dette er tolket og praktisert nasjonalt og internasjonalt. Dette vil også gjelde enkle saker om mislighold og inndrivelse, da alle saker på en eller annen måte blir berørt av regelverksregimet.

Vi tror også dette vil påvirke kravene til advokater som påtar seg prosessoppdragene for bank- og finansaktørene. Det vil komme en dreining fra generalister til mer og mer spesialiserte rådgivere fordi regelverket krever det.

2. Rådgivningssakene vil fortsatt komme

Finansforetakenes plikter knyttet til opplysningsplikt, kredittvurdering og rådgivning har blitt innskjerpet de siste årene – og vil bli ytterligere innskjerpet med ny finansavtalelov og revidert forsikringsavtalelov. Det er avgjørende å ha gode rutiner for ivaretakelse av kravene og ikke minst sørge for god dokumentasjon for prosessene.

Vi tror disse sakene vil fortsette å komme i årene fremover selv om foretakenes rutiner er blitt gode.

3. Solidaransvarlige, medlåntakere og kausjonister

Vi ser fremdeles at ulike former for solidaransvar for kredittforpliktelser gir grobunn for mange tvistesaker. Bransjen ser ut til å ha blitt mer disiplinert i begrepsbruken og redegjørelsen for de ulike rollene, og ny finansavtalelov vil medføre en avklaring av rettigheter og forpliktelser for soldiaransvarlige. Likevel tror vi disse sakene fremdeles vil utgjøre en god andel av tvistesakene i tiden fremover. Grunnlaget for krav kan bunne i alt fra forutsetninger for ansvaret, til løpende oppfølging av engasjementene, og til inndrivelsesproblematikk som hefter med disse sakene.

4. Bank- og finansdokumentasjon vil bli gått etter i sømmene

Naturlig nok er bransjen preget av omfattende dokumentasjon for lån, garantier og generelle vilkår for tjenestene. Dokumentasjonen er gjerne utformet i tråd med praksis i bransjen, og i regelen utarbeidet i regi av bransjeorganisasjoner. Den mer skreddersydde dokumentasjonen preges av betydelig innflytelse fra internasjonal praksis – først og fremst fra angloamerikansk rett.

Vi har sett tendenser de siste årene til at tolkning av dokumentasjonen blir gjenstand for tvist for domstolene, særlig i forbindelse med mislighold og inndrivelse. Dette kan gjelde komplisert og skreddersydd dokumentasjon, men også saker som knytter seg til bruk av standard Spama-dokumenter. Domstolene kommer inn og leser dokumentasjonen uten å være farget av bransjepraksis og – sjargong, og det kan ofte lede til andre resultater enn det markedsaktørene så for seg.

5. Svindel og misbruk vil øke

Svindlere finner stadig nye måter å hente penger fra deres ofre – en praksis som dessverre ser ut til å fortsette med digitalisering av tjenestene. Misbruk av andres BankID, gjerne i nære relasjoner, til låneopptak eller tapping av konto er en gjenganger i tvistematerialet. Sakene hvor svindlerne utgir seg for å være noen andre som banken, Skatteetaten, eller Posten er også gjengangere. Svindlerne kontakter gjerne via telefon (Olga-svindel), tekstmelding (spoofing), eller e-poster (phising) – og oppnår gjennom kontakten å få utlevert sikkerhetsopplysninger som misbrukes til låneopptak eller transaksjoner.

Bak disse sakene vil det ligge mange reelle misbruks- og svindelsituasjoner. Men det vil også ligge saker hvor «offeret» har medvirket, enten for egen eller nærståendes vinning. Og så ligger det mange saker hvor offeret er lurt, men kanskje burde vært mer forsiktig.

Vi har fått en del avklaring av hvordan ansvarsfordelingen i disse sakene skal være, både i rettspraksis og i regelverket for øvrig. Men faktum vil variere fra sak til sak, og vi tror disse sakene fremdeles vil versere.

6. Nettangrep og sviktende datasikkerhet vil utgjøre trussel

Bankene og de øvrige finansforetakene er attraktive for angrep mot it-systemer med potensiell tilgang til penger, kundenes personopplysninger eller som ledd i løsepengeangrep. Det vil formodentlig ikke være mange angrep som lykkes, men konsekvensene av et vellykket angrep kan være desto større. Tap av data eller nedetid, kan resultere i krav fra kunder og andre som blir berørt av hendelsene. Vi tror dessverre vi vil se slike saker også i tiden som kommer.

7. Vi vil se flere gruppesøksmål

Internasjonalt ser man tendenser til økende gruppesøksmål mot aktørene i bank- og finansbransjen. I Norge har vi senest hatt gruppesøksmålet fra Forbrukerrådet mot DNB vedrørende for høye forvaltningsgebyr på fond, og fra en annen bransje verserer gruppesøksmålet mot Verisure. Vi tror slike søksmål blir mer vanlige i tiden som kommer, slik at tvister som er for små for hver kunde blir bragt inn i form av gruppesøksmål.

Stadig strengere regulering av finansforetakene, gjør det lettere å dokumentere ansvarsbetingende adferd for de som vil igangsette søksmål. Internasjonalt har det utviklet seg til at advokatfirmaer og andre aktører reelt tar initiativet til slike søksmål, men om det norske markedet vil bevege seg dit gjenstår å se.

Advokatbistand - tvisteløsning bank og finans

Vi i Rime har satt fokus på å løse tvister for bank- og finanssektoren. Vi mener at vårt fortrinn er at vi kjenner bransjen, vi kjenner de ulike produktene som tilbys og vi kjenner de rettslige krav som stilles til finansforetakene. Det gjør at vi raskt kan sette oss inn i tvistene, plassere disse rettslig og legge en god strategi for videre håndtering.

Ta kontakt gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan bistå i din sak. 

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: