Utlånsvirksomhet gjennom Crowdfunding – ikke fritt frem i Norge

Crowdfunding er et relativt nytt konsept hvor en aktør mottar innskudd fra en stor gruppe mennesker for eksempelvis gjennomføring av et prosjekt. Det er imidlertid ikke fritt frem for crowdfunding hvor midlene deretter skal lånes ut igjen. Dette fremkom i en klagesak behandlet av Finansdepartementet tidligere i år.

Saksforholdet var kort fortalt at en utenlandsk aktør tilbød forbrukere (medlemmer) å gjøre innskudd som så skulle lånes ut til andre forbrukere/medlemmer («peer-to-peer lending»). Tjenesteyteren var registrert i Sverige som «finansielt institut», men hadde ingen konsesjon og var ikke underlagt tilsyn av Finansinspektionen. Siden tjenesteyteren hadde markedsført seg mot det norske markedet, var spørsmålet om den kunne gjøre dette uten konsesjon.

Både Finanstilsynet og Finansdepartementet konkluderte med at tjenesteyteren i alle fall drev med låneformidlingsvirksomhet siden det ble lagt til rette for innskudd og lån mellom medlemmene som var registrert på nett-tjenesten. Det var klart at tjenesteyteren ikke oppfylte kravene i forskriften om låneformidlingsvirksomhet, og aktøren ble pålagt å opphøre med markedsføring som ble ansett å være rettet mot det norske markedet.

Det signaliseres også at peer-to-peer lending etter en konkret vurdering kan omfattes av andre regler i finansmarkedsretten. Med dette kan det ikke utelukkes at tilbudet vil kreve en full bankkonsesjon.

For vår del anbefaler vi også ved andre former for crowdfunding at eventuelle regulatoriske krav hensyntas.

På et overordnet nivå arbeides det med å avklare rettssituasjonen og legge til rette for crowdfunding. Det europeiske banktilsynet – EBA – avga tidligere i år en anbefaling til lovgivende myndighet i EU. Her foreslås det at anvendelsen av gjeldende EU-rettsakter på lånebasert crowdfunding klargjøres.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat