Vesentlig mislighold – to terminer ikke nok?

I inkasso har det vært en gjengs oppfatning at to terminers mislighold tilsa vesentlig mislighold. Den siste tiden har vi fått noen avgjørelser som tilsier at denne tommelfingerregelen muligens må revurderes.

I den siste saken, som var oppe for Finansklagenemnda, inngikk klager avtale om forbrukslån på kr 250.000 23.06.2015. Lånet skulle nedbetales over 12 år med kr 3.918 den 15. i måneden. Klager betalte ikke for terminene januar og februar, men for mars 2016. Selskapet sendte varsel om oppsigelse og full innfrielse av lånet 31.03.2016. Kunden bestred finansforetakets hevingsrett, og brakte saken inn for nemnda.

Ved vurderingen av hvorvidt kravet var vesentlig misligholdt la nemnda vekt på at det på oppsigelsestidspunktet bare var to misligholdte terminer, og at den eldste av disse hadde forfall bare halvannen måned tidligere. Nemnda la også vekt på at hver betalingstermin, som var på kr 4.000, beløpsmessig var moderat i forhold til lånebeløpet. Nemnda konkluderte deretter med at banken den 31. mars ikke kunne kreve full innfrielse på grunnlag av vesentlig mislighold av kredittavtalen.

I 2014 var det også en sak fra Oslo tingrett hvor to terminbeløp ikke var betalt. Restgjelden var kr. 445 000 og terminbeløpene kr. 3 690. Retten mente også her at det var små beløp hensyntatt total gjeld. I tillegg ble det vektlagt at banken hadde tilstrekkelig pantesikkerhet.

Disse sakene indikerer at tommelfingerregelen fra inkasso om at to terminers mislighold er vesentlig mislighold kanskje ikke står så sterkt. Juridisk sett er det ikke tvilsomt at vurderingen av vesentlig kontraktsbrudd fordrer en helhetsvurdering hvor man ikke bare kan se hen til antall forfalte terminer, men også omstendighetene for øvrig. Samtidig er det behov for noen enkle kjøreregler som kan praktiseres uten at hver sak legges på juristens bord for gjennomgang, og dette momentet savner vi i vurderingene som er gjort i nemnd og domstol. Vi vil også tilføye at sakene ikke utelukker at to terminers mislighold kan være vesentlig mislighold, men sakene viser at dette ikke alltid er tilfelle.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat