Weekly 24/2022

Publisert 20.06.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Norge implementerer EUs sjette sanksjonspakke i norsk rett
EU har, som vi tidligere har omtalt, vedtatt en sjette sanksjonspakke som følge av Russlands krigføring mot Ukraina. Regjeringen har nå fulgt opp og vedtatt norske regler som gjennomfører tilsvarende sanksjoner i norsk rett. Sanksjonspakken inneholder blant annet et fullstendig importforbud for all russisk sjøverts råolje og petroleumsprodukter. Dette skal tre i kraft umiddelbart, men forskriften inneholder overgangsperioder fram til 5. desember 2022 for råolje og fram til 5. februar 2023 for petroleumsprodukter. Av andre sanksjoner kan nevnes:

  • Sanksjoner mot ytterligere navngitte offiserer, andre privatpersoner, samt juridiske enheter
  • Ytterligere tre banker er fjernet fra SWIFT, herunder Sberbank som er Russlands største
  • Forbud mot å yte visse tjenester slik som regnskap, revisjon, skatterådgivning, forretnings- og ledelsesrådgivning og PR-tjenester til russiske myndigheter og juridiske enheter etablert i Russland
  • Forbud mot å yte faglig bistand, finansiering mv. knyttet til kjøp, import eller overføring av olje
  • Forbud mot å yte faglig bistand, finansiering mv. som gjelder transport til tredjeland av olje som har opprinnelse i Russland eller har vært eksportert fra Russland
  • Ytterligere eksportforbud, blant annet av kjemikalier som kan benyttes til å utvikle visse kjemiske våpen.

Utsatt frist for å rapportere om russiske og belarusiske innskudd
Etter sanksjonsregelverket har norske kredittinstitusjoner plikt til å rapportere til Utenriksdepartementet om innskudd fra russiske statsborgere eller personer bosatt i Russland, eller av juridiske personer i Russland, som overstiger EUR 100 000. Fristen for slik rapportering var opprinnelig satt til 20. juni, og den tilsvarende plikt og frist for Belarus var satt til 25. juni. Disse fristene har Utenriksdepartementet nå forlenget med 14 dager til henholdsvis 4. og 9. juli.

Ny lov om regnskapsførere
Finansdepartementet har fremmet forslag til ny lov om regnskapsførere for Stortinget. Lovforslaget vil erstatte gjeldende regnskapsførerlov fra 1993. En sentral endring i lovforslaget sammenlignet med gjeldende rett er at det stilles nærmere krav til skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap.


Pensjonsutvalget har levert sin innstilling
Pensjonsutvalget har evaluert pensjonsreformen og har nå levert utredningen NOU 2022:7. Som en del av utvalgets arbeid har det sett på behov for justeringer, og det fremsettes noen anbefalinger/forslag til endringer. En sentral anbefaling er å øke aldersgrensene i pensjonssystemet gradvis fra og med 1964-kullet, i takt med økningen i levealderen. Aldersgrensene for de øvrige inntektssikringsordningene i folketrygden foreslås også øket i takt med aldersgrensene i pensjonssystemet. Det foreslås også endrede regler om justering for pris- og lønnsvekst.

Vi forventer at utvalgets rapport etter hvert blir sendt på høring, og at departementet etter dette tar stilling til om det skal foreslås lovendringer for Stortinget.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

14.06.2022

Weekly 23/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
06.06.2022

Weekly 22/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
28.05.2022

Weekly 21/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer