Weekly 5/2024

Publisert 04.02.2024 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

Enighet om EUs Listing Act
Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet om en provisorisk avtale gjeldende Listing Act. Dette er en regelverkspakke som overordnet skal gjøre kapitalmarkedene i EU mer attraktive og strømmelinjeformet, og forenkle muligheten for både små og store selskaper å notere seg på europeiske handelsplasser. Pakken er en del av den nye handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra 2020, som vi tidligere har omtalt. Med Listing Act følger endringer i bla. MiFIR/MiFID II, MAR og prospektforordningen. Det kommer også nye regler om bruk av aksjeklasser (multiple-vote shares). Den provisoriske avtalen skal ferdigstilles og presenteres for medlemsstatsrepresentantene og Europaparlamentet for godkjennelse, før teksten formelt må vedtas av Rådet og Parlamentet. Listing Act forventer vi kommer til norsk rett med tiden, og vi vil følge opp implementeringen.

ESMA følger opp risikoen knyttet til gearing i alternative investeringsfond
ESMA - EUs tilsynsmyndighet på verdipapir- og kapitalmarkedområdet - publiserte denne uken en rapport om risikoen knyttet til gearing av AIF’er. Risikoen med gearing er eksempelvis knyttet til åpne eiendomsfond, hvor investorers exit fra fondene kan resultere i «brannsalg» med tilhørende markedsuro. Rapporten tar for seg tiltak som er iverksatt for å håndtere identifiserte risikoer, og hvordan ESMA vil fortsette å jobbe med nasjonale tilsynsmyndigheter og etterlevelsen av ESMAs anbefalinger fra 2020 for å håndtere likviditets- og belåningsrisiko jf. AIFMD artikkel 25.

BigTechs’ tilbud av finansielle tjenester – rapport fra EUs tilsynsorganer
Det har lenge vært varslet og forventet at BigTechs (typisk Apple, Amazon, Facebook/Meta, Google og Microsoft) skulle få en betydelig rolle i tilbudet av finansielle tjenester. Forventningene har vel ikke helt slått til, og markedsandelene til BigTechs er foreløpig begrensede i det europeiske markedet.

EUs tilsynsmyndigheter (ESA’ene) har foretatt en undersøkelse av BigTechs rolle i tilbudet av finansielle tjenester. Funnene bekrefter at rollen så langt er begrenset, og knyttet til betalinger, elektroniske penger og forsikringer, og i liten utstrekning til banksektoren. Det er likevel en viss bekymring for konsernmessig koblinger (eks knyttet til finansiering, data og teknologi), særlig dersom aktørene skulle få en større markedsandel. Det varsles derfor et fokus på dette i tiden som kommer.  

Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding)
Som varslet vedtok EØS-komiteen denne uken i sitt møte 2.2.2024 innlemmelse av folkefinansieringsforordningen i EØS-avtalen.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

12.12.2022

Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler

EUs kapitalmarkedsunion ble lansert i 2015 med det…

Les mer